2023-08-21

Tre styrelseledamöter och verkställande direktören i OncoZenge avgår

STOCKHOLM den 21 augusti 2023. OncoZenge AB (publ) (”OncoZenge” eller ”Bolaget”) höll idag extra bolagstämma, där aktieägaren Niclas Holmgrens förslag att välja in honom i styrelsen bifölls. Som ett resultat av detta har Bolagets övriga styrelseledamöter – Anna Ljung (ordförande), Hilde Furberg och Torben Mogensen – och Bolagets verkställande direktör, Paul de Potocki, beslutat att avgå från sina respektive uppdrag.

Läs hela

2023-08-21

OncoZenge senarelägger delårsrapport för det andra kvartalet 2023

STOCKHOLM den 21 augusti 2023. Med anledning av de styrelseförändringar som OncoZenge AB (publ) (”OncoZenge” eller ”Bolaget”) offentliggjort tidigare idag har Bolaget, av praktiska skäl, beslutat att senarelägga offentliggörandet av delårsrapporten för perioden 1 januari – 30 juni 2023. Delårsrapporten kommer att offentliggöras den 31 augusti 2023 istället för den 22 augusti.

Läs hela

2023-08-21

Kommuniké från OncoZenges extra bolagsstämma den 21 augusti 2023

STOCKHOLM den 21 augusti 2023. OncoZenge AB (publ) (”OncoZenge” eller ”Bolaget”) höll idag extra bolagstämma. Vid bolagsstämman beslutades att välja Niclas Holmgren till ny styrelseledamot i Bolaget.

Läs hela

2023-08-21

OncoZenge pausar utvecklingen av BupiZenge®

OncoZenge AB (OMX: ONCOZ) offentliggjorde den 16 juli 2023 att utvecklingsarbetet av sin produktkandidat BupiZenge[®] försenats och att styrelsen med anledning av detta kommer att överväga olika strategiska alternativ för projektet och bolaget. Styrelsen i OncoZenge har idag beslutat att bolaget ska pausa utvecklingen av BupiZenge[®]. Anledningen till detta beslut är att de komplikationer som tillstött i formuleringsarbetet påverkar tidslinjer, kapitalbehov och risknivå i projektet, ytterligare kapital behöver säkras för att utvecklingen ska kunna återupptas vilket av styrelsen bedöms som mycket svårt med nuvarande förutsättningar. Styrelsen har utvärderat olika alternativ för att på bästa sätt tillvarata aktieägarnas intressen i den uppkomna situationen. Slutsatsen är att OncoZenge i första hand avser att söka ett omvänt förvärv eller en legal fusion med ett bolag inom life science, där aktieägarnas innehav bedöms ha goda möjligheter till värdeutveckling.

Läs hela