Skatteverket meddelar fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av Moberg Pharma AB:s utdelning av aktier i OncoZenge AB

OncoZenge AB (OMX: ONCOZ) meddelar att Skatteverket har publicerat ett meddelande om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av Moberg Pharma AB:s utdelning år 2021 av aktier i OncoZenge.

Vid en extra bolagstämma i Moberg Pharma den 1 december 2020 beslutade stämman att dela ut samtliga aktier i dotterbolaget OncoZenge AB till aktieägarna i Moberg Pharma. För tio stamaktier i Moberg Pharma erhölls en aktie i OncoZenge. Avstämningsdag för rätt till att få aktier i OncoZenge var den 5 februari 2021.

Det fullständiga meddelandet SKV M 2021:22 finns publicerat på Skatteverkets hemsida (https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/396171.html?date=2021-09-29). Av meddelandet framgår att:

Av den ursprungliga anskaffningsutgiften för stamaktier i Moberg Pharma bör 88 procent hänföras till aktierna i Moberg Pharma AB och 12 procent till erhållna aktier i OncoZenge AB.

Skatteregler
Förmån för aktieägare att utan betalning erhålla aktier i annat bolag beskattas som utdelning. Utdelningen är skattefri om vissa förutsättningar är uppfyllda (lex ASEA). Förutsättningarna för skattefrihet för mottagen utdelning av aktier i OncoZenge är uppfyllda lex ASEA och utdelningen ska därför inte beskattas. I stället ska anskaffningsutgiften för aktierna i Moberg Pharma delas upp mellan dessa aktier och de erhållna aktierna i OncoZenge. Detta görs på så sätt att värdeminskningen av en aktie i Moberg Pharma på grund av utdelningen förs till den utdelade aktien i OncoZenge.

Exempel
Vid tidpunkten för utdelningen av aktier är i detta exempel anskaffningsutgiften för tio aktier i Moberg Pharma 70 kronor. Av detta belopp ska 88 procent eller (0,88 x 70 =) 61,60 kronor höra till aktierna i Moberg Pharma och 12 procent eller (0,12 x 70 =) 8,40 kronor till den erhållna aktien i OncoZenge.

Om OncoZenge, www.oncozenge.se
OncoZenge AB (publ) är ett svenskt läkemedelsbolag grundat 2020 som har knoppats av från Moberg Pharma AB. Bolaget samarbetar med ledande kliniker från Hvidovre Hospital i Danmark. OncoZenge utvecklar bättre produkter för stödjande vård av cancerpatienter. Förberedelser pågår för fas 3 av BupiZenge®, efter ledande fas 2-data för lokal smärtlindring hos patienter med oral mukosit. OncoZenge har huvudkontor i Stockholm och bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market (OMX: ONCOZ).

För mer information, vänligen kontakta:
Pirkko Tamsen, VD OncoZenge, telefon: 0760 09 84 99, e-mail: pirkko.tamsen@oncozenge.se
Mark Beveridge, CFO OncoZenge, telefon: 0768 05 82 88, e-mail: mark.beveridge@oncozenge.se

Om denna information
Informationen lämnades för offentliggörande den 29 september 2021 klockan 16:30 CET genom kontaktpersonerna ovan.