OncoZenge har erhållit villkorat godkännande för notering på Nasdaq First North Growth Market och offentliggör prospekt

OncoZenge AB (publ) har idag erhållit ett villkorat godkännande från Nasdaq Stockholm, innehållande sedvanliga villkor, avseende upptagande till handel på Nasdaq First North Growth Market. Vidare har prospektet avseende OncoZenges notering samt dess fullt garanterade företrädesemission av aktier (”Företrädesemissionen”) idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Första dagen för handel i OncoZenges aktier avses bli den 12 februari 2021.

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ATT FÖRVÄRA VÄRDEPAPPER I ONCOZENGE AB (PUBL). SE ÄVEN AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” NEDAN I DOKUMENT.

Det villkorade godkännandet från Nasdaq Stockholm innehåller sedvanliga villkor såsom att spridningskravet för OncoZenges aktier uppfylls inför den planerade noteringen på Nasdaq First North Growth Market. Första handelsdag på Nasdaq First North Growth Market är planerad till den 12 februari 2021. OncoZenges aktier kommer att handlas under kortnamnet (ticker) ONCOZ och med ISIN-kod SE0015345921. OncoZenge har utsett Erik Penser Bank AB till bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market.

Prospektet avseende Företrädesemissionen och noteringen, innefattande fullständiga villkor och anvisningar avseende Företrädesemissionen samt information om OncoZenge, kan beställas från OncoZenge per e-mail: info@oncozenge.se med vissa legala begränsningar. Prospektet finns även tillgängligt på OncoZenge webbplats www.oncozenge.se och Erik Penser Bank AB:s hemsida www.penser.se. Anmälningssedel för deltagande i Företrädesemissionen kommer att publiceras på nämnda webbplatser i samband med att anmälningsperioden inleds. Prospektet kommer även att finnas tillgängligt på Finansinspektionens hemsida www.fi.se.

Bakgrund och motiv
Oral mukosit (”OM”), en inflammation i slemhinnorna i mun och svalg som resulterar i smärtsamma sår och blåsor, är ett allvarligt tillstånd och en vanlig biverkan vid cancerbehandling. Sedan 2014 utvecklar Moberg Pharma BupiZenge®, en innovativ behandling av OM. BupiZenge® består av den aktiva substansen bupivakain som formulerats i en sugtablett som ger snabb och lokal smärtlindring i munhålan. Sedan 2014 har Moberg Pharma investerat över 50 MSEK i utvecklingen av BupiZenge® inklusive en klinisk fas II-studie.

I november 2020 tillkännagav Moberg Pharma avsikten att dela ut och särnotera verksamheten i BupiZenge® genom dotterbolaget OncoZenge, för att ta projektet vidare till registreringsgrundande fas III-studier. Den efterföljande extra bolagsstämman i Moberg Pharma beslutade den 1 december 2020 om att genomföra en utdelning av OncoZenge enligt Lex Asea. I november 2020 tillkännagavs även att OncoZenge säkerställt finansiering om cirka 70 MSEK genom dels en riktad emission om 10 MSEK som slutfördes i december 2020 och dels den förestående Företrädesemissionen om 60 MSEK. Den riktade emissionen genomfördes till åtta investerare, däribland John Fällström, Linc AB samt Moberg Pharmas största aktieägare Östersjöstiftelsen. Samma grupp investerare har även förbundit sig att teckna sina andelar av Företrädesemissionen samt ingått garantiåtaganden i samband med Företrädesemissionen. Sammantaget omfattas Företrädesemissionen fullt ut av teckningsförbindelser och garantiåtaganden.

OncoZenge befinner sig i ett läge med tydliga potentiellt värdeskapande aktiviteter under de kommande åren. Genom noteringen på Nasdaq First North Growth Market samt den förestående Företrädesemissionen tillförs OncoZenge finansieringen för att genomföra en registreringsgrundande fas III-studie i Europa. Vidare anser styrelsen i OncoZenge att tillgång till kapitalmarknaden främjar OncoZenges fortsatta tillväxt och utveckling samt möjlighet att ingå kommersiella partnerskap med större läkemedelsutvecklingsbolag eller andra potentiella samarbetspartners.

Genom Företrädesemissionen tillförs OncoZenge cirka 60 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till 7 MSEK. Nettolikviden om 53 MSEK avses disponeras för följande användningsområden:

  • Klinisk fas III-studie för BupiZenge®, ca 45 MSEK
  • Löpande kostnader för operativ drift under 2022 och 2023, ca 8 MSEK

Observera att kapitalet enligt ovan inte ska finansiera OncoZenges aktiviteter under perioden till och med första kvartalet 2022, då dessa aktiviteter finansieras med likviden från den riktade emissionen som genomfördes i december 2020.

Företrädesemissionen i korthet
Det nedanstående är en sammanfattning av vissa villkor för Företrädesemissionen i OncoZenge, vilka offentliggjordes genom ett pressmeddelande den 29 januari 2021.

  • Teckningsperiod. 19 februari – 5 mars 2021.
  • Teckningskurs. 10,25 SEK per aktie. En (1) befintlig aktie i OncoZenge per avstämningsdagen, berättigar till en (1) teckningsrätt och en (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) ny aktie. Teckningskursen i Företrädesemissionen motsvarar en värdering på omkring 60 Mkr, dvs. samma värdering som i den riktade emissionen justerat för emissionslikviden om 10 Mkr i den riktade emissionen.
  • Emissionsvolym. Företrädesemissionen omfattar högst 5 856 622 aktier, motsvarande en högsta utspädning om 50 procent för befintliga aktieägare som inte deltar i Företrädesemissionen.
  • Emissionslikvid. OncoZenge tillförs cirka 60 MSEK före avdrag för emissionskostnader vid full teckning i Företrädesemissionen.
  • Tecknings- och garantiåtaganden. I samband med Företrädesemissionen har befintliga aktieägare i OncoZenge, bland andra Östersjöstiftelsen, Linc AB och John Fällström, ingått teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Sammantaget uppgår teckningsförbindelser och garantiåtaganden till cirka 60 MSEK, vilket innebär att Företrädesemissionen är fullt ut säkerställd. Därtill har samtliga medlemmar i styrelse och ledning för avsikt att delta i Företrädesemissionen.

Preliminär tidplan för noteringen på Nasdaq First North Growth Market och Företrädesemissionen

12 februari 2021                          Första dag för handel på Nasdaq First North Growth Market

15 februari 2021                          Sista handelsdag i OncoZenge med rätt att erhålla teckningsrätter

16 februari 2021                          Första handelsdag i OncoZenge utan rätt att erhålla teckningsrätter

17 februari 2021                          Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen

19 februari – 5 mars 2021          Teckningsperiod

19 februari – 2 mars 2021          Handel i teckningsrätter

9 mars 2021                                 Beräknad dag för offentliggörande av utfallet i Företrädesemissionen

Rådgivare
Erik Penser Bank AB agerar finansiell rådgivare och Gernandt & Danielsson Advokatbyrå AB agerar legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen och noteringen av OncoZenge.

Viktig information
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i OncoZenge i någon jurisdiktion, varken från OncoZenge eller från någon annan.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 (“Prospektförordningen“) och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Varje förvärv av värdepapper i OncoZenge i Företrädesemissionen bör endast göras på grundval av den information som finns i det formella prospekt som upprättats av styrelsen i OncoZenge i samband med Företrädesemissionen och som godkänts av Finansinspektionen den 8 februari 2021.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (“Securities Act“), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Erbjudanden till allmänheten är tillåtna i Sverige och Danmark från och med dagen för Prospektets godkännande av den behöriga myndigheten i Sverige och den behöriga myndigheten i Danmark har notifierats i enlighet med Prospektförordningen (”Prospektets offentliggörande”), till och med likviddagen.

I andra länder inom EES, samt innan Prospektets offentliggörande, riktar och adresserar sig detta meddelande och erbjudande endast till personer i medlemsstater inom EES som är ”Kvalificerade investerare” i enlighet med artikel 2(1)(e) i Prospektförordningen. Värdepapperen är endast tillgängliga för, och varje inbjudan, erbjudande eller avtal om att teckna, köpa eller på annat sätt förvärva sådana värdepapper kommer att riktas till Kvalificerade investerare. Personer som inte är Kvalificerade investerare får inte förlita sig på eller åberopa detta meddelande i någon medlemsstat inom EES.

Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser OncoZenges avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som “anser”, “förväntar”, “förutser”, “avser”, “uppskattar”, “kommer”, “kan”, “förutsätter”, “bör” “skulle kunna” och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita sig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt tillämplig lag eller andra regelverk.

Om Moberg Pharma, www.mobergpharma.se
Moberg Pharma AB (publ) är ett svenskt läkemedelsbolag med fokus på kommersialisering av egenutvecklade läkemedel baserade på beprövade substanser. Bolagets främsta tillgång är MOB-015 – en ny utvärtes behandling av nagelsvamp, med nyligen avslutade fas 3-studier av fler än 800 patienter. I pipeline finns även projektet BUPI för smärtlindring vid oral mukosit som nu delas ut i det separata bolaget OncoZenge. Kliniska data för de båda läkemedelskandidaterna indikerar att de har potential att bli marknadsledare i sina respektive nischer. Moberg Pharma har huvudkontor i Stockholm och bolagets aktie är noterad under Small Cap på Nasdaq Stockholm (OMX: MOB).

Om OncoZenge, www.oncozenge.se
OncoZenge AB (publ) är ett svenskt läkemedelsbolag grundat 2020 som har avknoppats från Moberg Pharma AB. Bolaget samarbetar med ledande kliniker från Hvidovre Hospital i Danmark. OncoZenge utvecklar bättre produkter för stödjande vård av cancerpatienter. Förberedelser pågår för fas 3 av BupiZenge®, efter ledande fas 2-data för smärtlindring hos patienter med oral mukosit.

För mer information, vänligen kontakta:
Pirkko Tamsen, VD OncoZenge, telefon: 0760 09 84 99, e-mail: pirkko.tamsen@oncozenge.se

Anna Ljung, VD Moberg Pharma, telefon: 0707 66 60 30, e-mail: anna.ljung@mobergpharma.se

Denna information
Informationen lämnades för offentliggörande den 8 februari 2021 klockan 11.00 CET genom kontaktpersonerna ovan.