OncoZenges valberedning utsedd

STOCKHOLM, den 21 oktober 2022. I enlighet med beslut på årsstämman den 30 juni 2022 har styrelsens ordförande kontaktat bolagets tre röstmässigt största ägare eller ägargrupper som var och en erbjöds att utse en representant att, tillsammans med styrelsens ordförande, utgöra valberedning.

OncoZenges valberedning inför årsstämman för räkenskapsåret januari – december 2022 utgörs av:

  • Karl Tobieson, utsedd av Linc AB
  • Niclas Holmgren
  • Gillis Cullin, utsedd av Östersjöstiftelsen
  • Anna Ljung, styrelseordförande

Valberedningen representerar tillsammans 28,7 procent av röstetalet för samtliga röstberättigade aktier i bolaget per 30 september 2022.

Valberedningens uppgift är att inför årsstämman för räkenskapsåret januari – december 2022 framlägga förslag till val av styrelseordförande och övriga ledamöter i styrelsen, styrelsearvoden och annan ersättning till styrelseledamöterna samt val och arvodering av revisorer.

Årsstämman för räkenskapsåret januari – december 2022 kommer hållas den 31 maj 2023. Aktieägare som önskar lämna förslag till OncoZenges valberedning kan göra det via e-post till info@oncozenge.se senast den 17 april 2023.

Om OncoZenge, www.oncozenge.se
OncoZenge är ett svenskt läkemedelsbolag som utvecklar en ny behandling för smärtlindring hos patienter som lider av oral smärta orsakad av oral mukosit. Bolagets produktkandidat BupiZenge® har i fas 2-patientstudier uppvisat signifikant bättre smärtlindring jämfört med dagens standardterapi. OncoZenge har huvudkontor i Stockholm och bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market (OMX: ONCOZ).

För mer information, vänligen kontakta:
Paul de Potocki, VD OncoZenge, telefon: 070 669 96 18, e-mail: paul.de.potocki@oncozenge.se

Om denna information
Informationen lämnades för offentliggörande den 21 oktober 2022 klockan 08:30 CET genom kontaktpersonerna ovan.