Idag inleds teckningsperioden i OncoZenges företrädesemission

Idag inleds teckningsperioden i OncoZenge AB:s (publ) (”OncoZenge”) nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”) på de villkor som beslutades av styrelsen den 29 januari 2021 med stöd av bemyndigande från den extra bolagsstämman den 21 januari 2021. Företrädesemissionen är fullt ut säkerställd med teckningsförbindelser och garantiåtaganden.

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ATT FÖRVÄRA VÄRDEPAPPER I ONCOZENGE AB (PUBL). SE ÄVEN AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” NEDAN I DOKUMENT.

Det huvudsakliga syftet med Företrädesemissionen är att finansiera OncoZenges kliniska fas III-studie för BupiZenge®. Genom Företrädesemissionen tillförs OncoZenge cirka 60 MSEK före emissionskostnader. I samband med Företrädesemissionen har ett antal befintliga aktieägare, såsom Östersjöstiftelsen, John Fällström och Linc AB, åtagit sig att teckna sina pro rata-andelar samt ingått garantiåtaganden. Sammantaget omfattas Företrädesemissionen fullt ut av teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Därtill har samtliga medlemmar i styrelse och ledning för avsikt att delta i Företrädesemissionen.

Rätt att teckna aktier med företrädesrätt tillkommer de som på avstämningsdagen den 17 februari 2021 var registrerade som aktieägare i OncoZenge. Innehav av en (1) befintlig aktie i OncoZenge på avstämningsdagen berättigar till en (1) teckningsrätt och en (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) ny aktie till en teckningskurs om 10,25 SEK per aktie. Härutöver har även allmänheten möjlighet att anmäla sig för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter. Teckningsperioden löper under perioden från och med den 19 februari 2021 till och med den 5 mars 2021 och handel i teckningsrätter pågår under perioden från och med den 19 februari 2021 till och med den 2 mars 2021.

Teckning i Företrädesemissionen – förvaltarregistrerade aktieägare
Teckning och betalning för förvaltarregistrerade aktieägare, både med och utan stöd av teckningsrätter, ska ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare. Av administrativa skäl kan möjligheten till teckning hos vissa förvaltare stänga tidigare än den 5 mars 2021 och i vissa fall sker en automatisk försäljning av ej utnyttjande teckningsrätter. Förvaltarregistrerade aktieägare bör därför kontakta sin förvaltare för mer information om teckning i god tid före teckningsperiodens utgång.

Kunder hos Nordnet Bank AB kan anmäla sig för teckning i Företrädesemissionen på följande länk: https://www.nordnet.se/foretagshandelser/grupp/116880

Kunder hos Avanza Bank AB kan anmäla sig för teckning i Företrädesemissionen på följande länk: https://www.avanza.se/min-profil/mina-uppgifter/erbjudanden/erbjudande.1613638738751.html

Teckning i Företrädesemissionen – direktregistrerade aktieägare
Direktregistrerade aktieägare med innehav registrerat på ett VP-konto kommer att erhålla en förtryckt emissionsredovisning med vidhängande inbetalningsavi från Euroclear per post. För det fall ett annat antal teckningsrätter än vad som framgår av den förtryckta emissionsredovisningen ska utnyttjas för teckning, ska den s.k. särskilda anmälningssedeln användas för teckning genom samtidig kontant betalning. Den särskilda anmälningssedeln finns tillgänglig på OncoZenges hemsida www.oncozenge.se och Erik Penser Banks hemsida www.penser.se och ska sändas in via post eller e-post till Erik Penser Bank senast den 5 mars 2021.

Direktregistrerade aktieägare som önskar teckna aktier utan stöd av teckningsrätter ska använda anmälningssedeln för teckning utan stöd av teckningsrätter som finns tillgänglig på OncoZenges hemsida www.oncozenge.se och Erik Penser Banks hemsida www.penser.se. Anmälningssedeln ska sändas in via post eller e-post till Erik Penser Bank senast den 5 mars 2021.

Rådgivare
Erik Penser Bank AB agerar finansiell rådgivare och Gernandt & Danielsson Advokatbyrå AB agerar legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen i OncoZenge.

Certified Adviser
OncoZenges Certified Adviser är Erik Penser Bank AB. Kontaktuppgifter: Erik Penser Bank AB, Box 7405, 103 91 Stockholm, tel: +46 (0)8-463 80 00, e-mail: certifiedadviser@penser.se.

Viktig information
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i OncoZenge i någon jurisdiktion, varken från OncoZenge eller från någon annan.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 (“Prospektförordningen“) och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Varje förvärv av värdepapper i OncoZenge i Företrädesemissionen bör endast göras på grundval av den information som finns i det formella prospekt som upprättats av styrelsen i OncoZenge i samband med Företrädesemissionen och som godkänts av Finansinspektionen den 8 februari 2021 (”Prospektet”).

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (“Securities Act“), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Erbjudanden till allmänheten är tillåtna i Sverige och Danmark från och med dagen för Prospektets godkännande av den behöriga myndigheten i Sverige och den behöriga myndigheten i Danmark har notifierats i enlighet med Prospektförordningen (”Prospektets offentliggörande”), till och med likviddagen.

I andra länder inom EES, samt innan Prospektets offentliggörande, riktar och adresserar sig detta meddelande och erbjudande endast till personer i medlemsstater inom EES som är ”Kvalificerade investerare” i enlighet med artikel 2(1)(e) i Prospektförordningen. Värdepapperen är endast tillgängliga för, och varje inbjudan, erbjudande eller avtal om att teckna, köpa eller på annat sätt förvärva sådana värdepapper kommer att riktas till Kvalificerade investerare. Personer som inte är Kvalificerade investerare får inte förlita sig på eller åberopa detta meddelande i någon medlemsstat inom EES.

Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser OncoZenges avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som “anser”, “förväntar”, “förutser”, “avser”, “uppskattar”, “kommer”, “kan”, “förutsätter”, “bör” “skulle kunna” och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita sig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt tillämplig lag eller andra regelverk.

Om OncoZenge, www.oncozenge.se
OncoZenge AB (publ) är ett svenskt läkemedelsbolag grundat 2020 som har knoppats av från Moberg Pharma AB. Bolaget samarbetar med ledande kliniker från Hvidovre Hospital i Danmark. OncoZenge utvecklar bättre produkter för stödjande vård av cancerpatienter. Förberedelser pågår för fas 3 av BupiZenge®, efter ledande fas 2-data för smärtlindring hos patienter med oral mukosit. OncoZenge har huvudkontor i Stockholm och bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market (OMX: ONCOZ).

För mer information, vänligen kontakta:
Pirkko Tamsen, VD OncoZenge, telefon: 0760 09 84 99, e-mail: pirkko.tamsen@oncozenge.se
Mark Beveridge, CFO OncoZenge, telefon: 0768 05 82 88, e-mail: mark.beveridge@oncozenge.se

Denna information
Informationen lämnades för offentliggörande den 19 februari 2021 klockan 10.00 CET genom kontaktpersonerna ovan.