Villkor för den fullt garanterade företrädesemissionen i OncoZenge, tidplan för OncoZenges notering och avstämningsdag för Lex Asea

OncoZenge AB (publ), Moberg Pharmas dotterbolag, meddelade den 16 november 2020 att bolaget säkerställt finansiering om totalt cirka 70 MSEK inför avknoppning och särnotering på Nasdaq First North Growth Market. Styrelsen i Moberg Pharma har idag beslutat att avstämningsdagen för rätten att erhålla aktier i OncoZenge ska vara den 5 februari 2021. Styrelsen i OncoZenge har idag, med stöd av bemyndigande från en extra bolagsstämma den 21 januari 2021, beslutat om villkoren i företrädesemissionen om cirka 60 MSEK (”Företrädesemissionen”). Därtill offentliggörs en indikativ tidplan för både Företrädesemissionen och noteringsprocessen på Nasdaq First North Growth Market, där första dag för handel beräknas bli den 12 februari 2021.

Villkor för Lex Asea-utdelningen
Styrelsen i Moberg Pharma har beslutat att avstämningsdagen för rätten att erhålla aktier i OncoZenge ska vara den 5 februari 2021. Tio (10) stamaktier i Moberg Pharma per avstämningsdagen för utdelningen berättigar till en (1) aktie i OncoZenge. Om aktieinnehavet inte är jämnt delbart med tio erhålls andelar av en aktie. Alla sådana andelar kommer att läggas samman till hela aktier och därefter säljas genom Erik Penser Banks försorg. Försäljningslikviden betalas ut kontant via Euroclear, utan avdrag för courtage.

För att anpassa antalet utestående aktier inför Lex Asea-utdelningen har OncoZenge genomfört en uppdelning av aktier där varje aktie har delats upp i nio aktier av samma aktieslag som tidigare, en s.k. aktiesplit 9:1. Antalet aktier i OncoZenge efter genomförd aktiesplit uppgick till 5 400 000. Därtill har OncoZenge genomfört en utjämningsemission om totalt 456 622 aktier för att anpassa det antal aktier som ska delas ut till Moberg Pharmas aktieägare, vilka ska uppgå till totalt 4 404 667 aktier. Totalt antal aktier i OncoZenge efter aktiesplit och utjämningsemission uppgår till 5 856 622 aktier.

Notering på Nasdaq First North Growth Market
I december 2020 ansökte styrelsen för OncoZenge om upptagande till handel på Nasdaq First North Growth Market. Första dag för handel på Nasdaq First North Growth Market är planerad till den 12 februari 2021, villkorat av Nasdaqs godkännande.

Villkor för Företrädesemissionen
Styrelsen i OncoZenge har idag, med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma den 21 januari 2021, beslutat om de slutliga villkoren i Företrädesemissionen. Rätt att teckna aktier ska med företrädesrätt tillkomma de som på avstämningsdagen för Företrädesemissionen är registrerade som aktieägare i OncoZenge, varvid innehav av en (1) befintlig aktie i OncoZenge berättigar till en (1) teckningsrätt och en (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) ny aktie. Teckningskursen uppgår till 10,25 SEK per aktie, vilket innebär att OncoZenge tillförs cirka 60 MSEK före emissionskostnader inom ramen för Företrädesemissionen.

Avstämningsdag för rätt att delta i Företrädesemissionen är den 17 februari 2021. Teckningsperioden löper under perioden från och med den 19 februari 2021 till och med den 5 mars 2021. Sista dag för handel i OncoZenges aktie inklusive rätt att delta i Företrädesemissionen är den 15 februari 2021. Handel med teckningsrätter sker på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 19 februari 2021 till och med den 2 mars 2021. Teckningsrätter som inte utnyttjas under teckningsperioden blir ogiltiga och förlorar sitt värde.

Om inte samtliga aktier tecknas med stöd av teckningsrätter ska tilldelning av resterande aktier inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp ske: i första hand till de som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter (oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte) och som anmält intresse för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en av de som anmält intresse att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter utnyttjat för teckning av aktier; i andra hand till annan som endast anmält sig för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal aktier som tecknaren totalt anmält sig för teckning av; och i tredje hand till de som har lämnat emissionsgarantier avseende teckning av aktier, i proportion till sådana garantiåtaganden. I den mån tilldelning i något led enligt ovan inte kan ske pro rata ska tilldelning ske genom lottning.

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden
I samband med Företrädesemissionen har befintliga aktieägare i OncoZenge, bland annat Östersjöstiftelsen, Linc AB och John Fällström, ingått teckningsförbindelser och garantiåtaganden om totalt cirka 60 MSEK, vilket innebär att Företrädesemissionen är fullt ut säkerställd. Därtill har samtliga medlemmar i styrelse och ledning för avsikt att delta i Företrädesemissionen.

Prospekt
Fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesemissionen samt övrig information om OncoZenge och noteringen på Nasdaq First North Growth Market kommer att framgå av det prospekt som beräknas offentliggöras den 8 februari 2021.

Förändring av aktiekapital och antal aktier samt utspädning
Företrädesemissionen innebär, vid full teckning, att aktiekapitalet ökar med cirka 650 736,18 SEK från cirka 650 736,18 SEK till cirka 1 301 472,37 SEK och antalet aktier med 5 856 622 aktier från 5 856 622 aktier till 11 713 244 aktier. Utspädningen för befintliga aktieägare som inte deltar i Företrädesemissionen kommer därmed uppgå till 50 procent.

Tidplan för Lex Asea, Företrädesemissionen och noteringen på Nasdaq First North Growth Market
Tidplanen är indikativ till dess att Nasdaqs villkorade godkännande har erhållits vilket beräknas ske senast den 8 februari 2021.

3 februari 2021                             Sista handelsdag i Moberg Pharma med rätt att erhålla aktier i OncoZenge

4 februari 2021                             Första handelsdag i Moberg Pharma utan rätt att erhålla aktier i OncoZenge

5 februari 2021                             Avstämningsdag för Lex Asea-utdelning av OncoZenge-aktier

8 februari 2021                             Beräknat datum för offentliggörande av prospekt

12 februari 2021                           Första dag för handel på Nasdaq First North Growth Market

15 februari 2021                           Sista handelsdag i OncoZenge med rätt att erhålla teckningsrätter

16 februari 2021                           Första handelsdag i OncoZenge utan rätt att erhålla teckningsrätter

17 februari 2021                           Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen

19 februari – 5 mars 2021             Teckningsperiod

19 februari – 2 mars 2021             Handel i teckningsrätter

9 mars 2021                               Beräknad dag för offentliggörande av utfallet i Företrädesemissionen

Rådgivare
Erik Penser Bank AB agerar finansiell rådgivare och Gernandt & Danielsson Advokatbyrå AB agerar legal rådgivare i samband med utdelningen, finansieringen och noteringen av OncoZenge.

Om oral mukosit och BupiZenge®
Globalt lider ca 5 miljoner människor av oral mukosit (“OM”) efter cancerbehandling. OM är en inflammation i slemhinnor i mun och svalg vilket resulterar i smärtsamma sår och blåsor. OM anses vara den allvarligaste biverkan av strålbehandling och kemoterapi och är vanligt förekommande. Efter strålbehandling i huvud-halsregionen utvecklar 90% av patienterna OM och av patienterna som behandlas med kemoterapi är det ca 30% som drabbas. OM orsakar svår smärta, svälj och talsvårigheter och kan leda till avbrott i cancerbehandling och ökade sjukvårdskostnader.

Teknologin bakom BupiZenge® omfattar en sugtablett med bupivakain, ett långverkande lokalanestetikum som idag endast är tillgängligt i injicerbar form för andra indikationer. I en tidigare fas 2-studie på cancerpatienter har BupiZenge® visat en statistiskt signifikant smärtlindring i munhålan och svalget, smärtnivån i munnen reducerades med 50% jämfört med dagens behandling. Nästa steg för BupiZenge® är en klinisk fas 3-studie som kan vara registreringsgrundande för den europeiska marknaden samt ytterligare marknader. En fas 3-studie bedöms kunna startas under inledningen av 2022 och målet är toplineresultat 2023.

Om Moberg Pharma, www.mobergpharma.se
Moberg Pharma AB (publ) är ett svenskt läkemedelsbolag med fokus på kommersialisering av egenutvecklade läkemedel baserade på beprövade substanser. Bolagets främsta tillgång är MOB-015 – en ny utvärtes behandling av nagelsvamp, med nyligen avslutade fas 3-studier av fler än 800 patienter. I pipeline finns även projektet BupiZenge® för smärtlindring vid oral mukosit som knoppas av i det separata bolaget OncoZenge. Kliniska data för de båda läkemedelskandidaterna indikerar att de har potential att bli marknadsledare i sina respektive nischer. Moberg Pharma har huvudkontor i Stockholm och bolagets aktie är noterad under Small Cap på Nasdaq Stockholm (OMX: MOB).

Om OncoZenge, www.oncozenge.se
OncoZenge AB (publ) är ett svenskt läkemedelsbolag grundat 2020 som avses avknoppas från Moberg Pharma AB. Bolaget samarbetar med ledande kliniker från Hvidovre Hospital i Danmark. OncoZenge utvecklar bättre produkter för stödjande vård av cancerpatienter. Förberedelser pågår för fas 3 av BupiZenge®, efter ledande fas 2-data för smärtlindring hos patienter med oral mukosit.

För mer information, vänligen kontakta:
Pirkko Tamsen, VD OncoZenge, telefon: 0760 09 84 99, e-mail: pirkko.tamsen@oncozenge.se

Anna Ljung, VD Moberg Pharma, telefon: 0707 66 60 30, e-mail: anna.ljung@mobergpharma.se

Denna information
Informationen lämnades för offentliggörande den 29 januari 2021 klockan 13.00 CET genom kontaktpersonerna ovan.