OncoZenge tar in 10 MSEK inför avknoppning och särnotering

OncoZenge AB (publ) (”OncoZenge”), Moberg Pharma AB (publ):s dotterbolag, har idag beslutat om en riktad aktieemission i enlighet med pressmeddelandet från den 16 november 2020 (den ”Riktade Emissionen”). Den riktade emissionen om 10 MSEK är det första steget i den säkerställda finansieringen i OncoZenge om totalt 70 MSEK. Emissionen genomförs för att säkra OncoZenges initiala rörelsekapitalbehov inför noteringen på Nasdaq First North Growth Market, vilket planeras ske under det första kvartalet 2021.

Den 16 november 2020 offentliggjordes att OncoZenge, genom bindande åtaganden, har säkerställt finansiering om totalt ca 70 MSEK inför dess avknoppning och särnotering, varav 10 MSEK genom den Riktade Emissionen och resterande ca 60 MSEK i en företrädesemission i samband med den planerade särnoteringen av OncoZenge.

Styrelsen i OncoZenge har idag, med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma den 16 november 2020, fattat beslut om att genomföra den Riktade Emissionen. Totalt kommer OncoZenge att emittera högst 100 000 aktier till en teckningskurs om 100 kronor per aktie, vilket innebär att OncoZenge kommer att erhålla en emissionslikvid om högst 10 MSEK. De största investerarna i den Riktade Emissionen är John Fällström, Linc AB och Östersjöstiftelsen. Baserat på teckningskursen i den Riktade Emissionen uppgår värdet på OncoZenge före den Riktade Emissionen till ca 50 MSEK. Teckning och betalning av de nya aktierna kommer att äga rum under december 2020.

Efter den Riktade Emissionen kommer det totala antalet aktier och röster i OncoZenge att uppgå till 600 000 aktier och röster. Utspädningseffekten för befintliga aktieägare i OncoZenge blir ca 16,7 procent. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt anskaffa erforderligt rörelsekapital, bredda OncoZenges aktieägarkrets och säkra investeringsåtaganden för resterande 60 MSEK inför noteringen.

För finansiering av en kommande klinisk fas 3-studie och övriga aktiviteter avser OncoZenge även att genomföra en fullt garanterad företrädesemission som förväntas tillföra Bolaget omkring 60 Mkr före kostnader. Värderingen i företrädesemissionen kommer att bli ca 60 MSEK, dvs samma värdering som i den Riktade Emissionen justerat för emissionslikviden om 10 MSEK. Teckningstiden i företrädesemissionen förväntas löpa direkt efter första dag för handel av aktierna i OncoZenge. Ytterligare detaljer kring villkoren och tidplanen avses offentliggöras i januari 2021.

Om Moberg Pharma, www.mobergpharma.se
Moberg Pharma AB (publ) är ett svenskt läkemedelsbolag med fokus på kommersialisering av egenutvecklade läkemedel baserade på beprövade substanser. Bolagets främsta tillgång är MOB-015 – en ny utvärtes behandling av nagelsvamp, med nyligen avslutade fas 3-studier av fler än 800 patienter. I pipeline finns även projektet BUPI för smärtlindring vid oral mukosit som planeras att knoppas av i det separata bolaget OncoZenge. Kliniska data för de båda läkemedelskandidaterna indikerar att de har potential att bli marknadsledare i sina respektive nischer. Moberg Pharma har huvudkontor i Stockholm och bolagets aktie är noterad under Small Cap på Nasdaq Stockholm (OMX: MOB).

Om OncoZenge, www.oncozenge.se
OncoZenge AB (publ) är ett svenskt läkemedelsbolag grundat 2020 som avses avknoppas från Moberg Pharma AB. Bolaget samarbetar med ledande kliniker från Hvidovre Hospital i Danmark. OncoZenge utvecklar bättre produkter för stödjande vård av cancerpatienter. Förberedelser pågår för fas 3 av BupiZenge®, efter ledande fas 2-data för smärtlindring hos patienter med oral mukosit.

För mer information, vänligen kontakta:
Anna Ljung, VD Moberg Pharma, telefon: 0707 66 60 30, e-mail: anna.ljung@mobergpharma.se
Pirkko Tamsen, VD OncoZenge, telefon: 0760 09 84 99, e-mail: pirkko.tamsen@oncozenge.se

Denna information
Informationen lämnades för offentliggörande den 11 december 2020 klockan 08.00 CET genom kontaktpersonerna ovan.