Moberg Pharma avser att dela ut och särnotera BupiZenge[®] (BUPI)

Styrelsen i Moberg Pharma AB (OMX: MOB) meddelar idag avsikten att dela ut verksamheten BupiZenge® (BUPI) till aktieägarna i Moberg Pharma genom att dela ut 90 procent av aktierna i ett dotterbolag (under namnändring till OncoZenge AB) genom en så kallad Lex ASEA-utdelning, och kallar till extra bolagsstämma för att besluta därom. Verksamheten består i att utveckla projektet BUPI under varumärket BupiZenge® för behandling av Oral Mukosit. Moberg Pharma bedömer att kapitalbehovet för att ta BupiZenge® genom fas 3 uppgår till ca 60 miljoner kronor. Moberg Pharma utvärderar därför möjligheten att dela ut OncoZenge enligt Lex Asea och notera dess aktier på Nasdaq First North Growth Market. Moberg Pharma har anlitat Erik Penser Bank för att undersöka förutsättningarna för en finansiering av OncoZenge som ett separat bolag.

Moberg Pharma har sedan 2014 bedrivit utvecklingen av BupiZenge® för behandling av smärta vid Oral Mukosit (OM). Globalt lider ca 5 miljoner människor av oral mukosit efter cancerbehandling. OM är en inflammation i slemhinnor i mun och svalg vilket resulterar i smärtsamma sår och blåsor. OM anses vara den allvarligaste biverkan av strålbehandling och kemoterapi och är vanligt förekommande. Efter strålbehandling i huvud-halsregionen utvecklar 90% av patienterna OM och av patienterna som behandlas med kemoterapi är det ca 30% som drabbas. OM orsakar svår smärta, svälj och talsvårigheter och kan leda till avbrott i cancerbehandling och ökade sjukvårdskostnader.

I en tidigare fas 2-studie på cancerpatienter har BupiZenge® visat en statistiskt signifikant smärtlindring i munhålan och svalget, smärtnivån i munnen reducerades med 50% jämfört med dagens behandling. Sedan Moberg Pharma avyttrade sin OTC-verksamhet i inledningen av 2019 har bolaget fokuserat på utvecklingen av MOB-15 för behandling av nagelsvamp. För att möjliggöra en finansiering av den fortsatta utvecklingen av BupiZenge® samt synliggöra värdet i projektet har styrelsen i Moberg Pharma beslutat att föreslå att BupiZenge® delas ut till Moberg Pharmas aktieägare genom en utdelning av aktier i ett dotterbolag (under namnändring till OncoZenge (”OncoZenge”)).

Nästa steg för BupiZenge® är en klinisk fas 3-studie som kan vara registreringsgrundande för den europeiska marknaden samt ytterligare marknader. En fas 3-studie bedöms kunna påbörjas under inledningen av 2022 och resultat erhållas under 2023. För att finansiera den kliniska studien samt OncoZenges övriga verksamhet fram till att kliniska data kan rapporteras föreligger ett finansieringsbehov på omkring 60 miljoner kronor. Moberg Pharma har investerat drygt 50 miljoner kronor i BupiZenge® sedan projektets start och det bokförda värdet på BUPI uppgår till cirka 22 miljoner kronor.

Efter genomförd fas 3-studie och registrering kommer BupiZenge® vara till stor nytta för alla de patienter som får svår smärta i munnen under sin cancerbehandling. Jag ser fram emot att leda OncoZenge som ett separat bolag och därmed kunna fokusera fullt ut på den potential som vi anser finns i vår läkemedelskandidat”, säger Pirkko Tamsen, VD för OncoZenge.

Avknoppningen i ett separat bolag ger möjlighet att utveckla potentialen i BupiZenge® och skapa betydande värden för våra aktieägare”, säger Anna Ljung, VD för Moberg Pharma.

Utdelning av aktier i OncoZenge
Styrelse i Moberg Pharma föreslår att 90 procent av aktierna i OncoZenge delas ut till Moberg Pharmas aktieägare enligt Lex ASEA, vilket kommer att vara Moberg Pharmas samtliga aktier i OncoZenge vid utdelningstillfället. Resterande aktier kommer att innehas av ledningen, innovatörerna bakom projektet samt ett antal nyckelpersoner. VD för OncoZenge är Pirkko Tamsen som har en lång erfarenhet som VD för läkemedelsutvecklingsbolag samt erfarenhet från Astra och Kabi. Förslaget om utdelning av aktier i OncoZenge kommer att förutsätta godkännande på en extra bolagsstämma i Moberg Pharma, vilket Moberg Pharma har kallat till idag. Innan utdelningen av aktierna genomförs, avser Moberg Pharma att överlåta BUPI-tillgångarna till OncoZenge, villkorat av den extra bolagsstämmans godkännande i enlighet med vad som närmare anges i kallelsen till den extra bolagsstämman.

Styrelsen föreslår att tio (10) stamaktier i Moberg Pharma per avstämningsdagen för utdelningen berättigar till en (1) aktie i OncoZenge. Om aktieinnehavet inte är jämnt delbart med tio erhålls andelar av en aktie. Alla sådana andelar kommer att läggas samman till hela aktier och därefter säljas genom Erik Penser Banks försorg. Försäljningslikviden betalas ut kontant via Euroclear, utan avdrag för courtage.

Finansiering av OncoZenge
För att finansiera den kliniska fas III-studien samt övrig verksamhet avser OncoZenge att genomföra en finansiering om totalt ca 60 Mkr. Moberg Pharma har anlitat Erik Penser Bank för att undersöka förutsättningarna för en sådan finansiering.

Notering på Nasdaq First North
Under första kvartalet 2021 avser OncoZenge att ansöka om upptagande till handel av dess aktier på Nasdaq First North Growth Market.

Rådgivare
Erik Penser Bank AB agerar finansiell rådgivare och Gernandt & Danielsson Advokatbyrå AB agerar legal rådgivare till OncoZenge i samband med utdelningen, finansieringen och noteringen av OncoZenge.

Om Moberg Pharma, www.mobergpharma.se
Moberg Pharma AB (publ) är ett svenskt läkemedelsbolag med fokus på kommersialisering av egenutvecklade läkemedel baserade på beprövade substanser. Bolagets främsta tillgång är MOB-015 – en ny utvärtes behandling av nagelsvamp, med nyligen avslutade fas 3-studier av fler än 800 patienter. I pipeline finns även BUPI för smärtlindring vid oral mukosit. Kliniska data för de båda läkemedelskandidaterna indikerar att de har potential att bli marknadsledare i sina respektive nischer. Moberg Pharma har huvudkontor i Stockholm och bolagets aktie är noterad under Small Cap på NASDAQ OMX Nordic Exchange Stockholm (OMX: MOB).

Om OncoZenge, www.oncozenge.se
OncoZenge är ett svenskt läkemedelsbolag grundat 2020 som avses avknoppas från Moberg Pharma AB. Bolaget samarbetar med ledande kliniker från Hvidovre Hospital i Danmark. OncoZenge utvecklar bättre produkter för stödjande vård av cancerpatienter. Förberedelser pågår för fas 3 av BupiZenge®, efter ledande fas 2-data för smärtlindring hos patienter med oral mukosit.

För mer information, vänligen kontakta:
Pirkko Tamsen, VD OncoZenge, telefon: 0760 09 84 99, e-mail: pirkko.tamsen@oncozenge.se
Anna Ljung, VD Moberg Pharma, telefon: 0707 66 60 30, e-mail: anna.ljung@mobergpharma.se

Denna information
Denna information är sådan information som Moberg Pharma AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 6 november 2020 klockan 08.00 CET genom kontaktpersonerna ovan.