OncoZenges valberedning utsedd

STOCKHOLM, den 4 november 2021. I enlighet med beslut på årsstämman den 18 maj 2021 har styrelsens ordförande kontaktat bolagets tre röstmässigt största ägare eller ägargrupper som var och en erbjöds att utse en representant att, tillsammans med styrelsens ordförande, utgöra valberedning. Eftersom inte alla av de tre största aktieägarna eller ägargrupperna önskat utse sådan representant har, i enlighet med beslut på årsstämman den 25 maj 2021, den fjärde största aktieägaren/ägargruppen tillfrågats och så vidare intill dess att valberedningen nu består av fyra ledamöter.

OncoZenges valberedning inför årsstämman för räkenskapsåret januari – december 2021 utgörs av:

  • Anna Ljung, styrelseordförande

  • Karl Tobieson, utsedd av Linc AB

  • Gillis Cullin, utsedd av Östersjöstiftelsen

  • Dariush Hosseinian

Valberedningen representerar tillsammans 21,8 procent av röstetalet för samtliga röstberättigade aktier i bolaget per 30 september 2021.

Valberedningens uppgift är att inför årsstämman för räkenskapsåret januari – december 2021 framlägga förslag till val av styrelseordförande och övriga ledamöter i styrelsen, styrelsearvoden och annan ersättning till styrelseledamöterna samt val och arvodering av revisorer.

Årsstämman för räkenskapsåret januari – december 2021 kommer hållas i Stockholm den 23 maj 2022. När det gäller COVID-19-pandemin följer bolaget noggrant Folkhälsomyndighetens rekommendationer och kommer att hålla aktieägare informerade om potentiell inverkan på att delta i årsstämman personligen.

Aktieägare som önskar lämna förslag till OncoZenges valberedning kan göra det via e-post till info@oncozenge.se senast den 7 april 2022.

Om OncoZenge, www.oncozenge.se
OncoZenge AB (publ) är ett svenskt läkemedelsbolag grundat 2020 som har knoppats av från Moberg Pharma AB. Bolaget samarbetar med ledande kliniker från Hvidovre Hospital i Danmark. OncoZenge utvecklar bättre produkter för stödjande vård av cancerpatienter. Förberedelser pågår för fas 3 av BupiZenge®, efter ledande fas 2-data för lokal smärtlindring hos patienter med oral mukosit. OncoZenge har huvudkontor i Stockholm och bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market (OMX: ONCOZ).

För mer information, vänligen kontakta:
Pirkko Tamsen, VD OncoZenge, telefon: 0760 09 84 99, e-mail: pirkko.tamsen@oncozenge.se

Mark Beveridge, CFO OncoZenge, telefon: 0768 05 82 88, e-mail: mark.beveridge@oncozenge.se

Om denna information
Informationen lämnades för offentliggörande den 4 november 2021 klockan 08:30 CET genom kontaktpersonerna ovan.