Internal control

Internal control / Intern kontroll

English

According to the Companies Act, the board is responsible for internal control. Internal control over financial reporting within OncoZenge is designed to achieve a high level of reliability in external reporting. Within OncoZenge, internal control related to financial reporting is focused on ensuring effective and reliable management and accounting of purchases and sales, other revenue recognition, and reporting of OncoZenge’s financing.

The control environment within OncoZenge establishes the framework for the direction and culture communicated by the company’s board and management throughout the organization. Internal governance and control, following established frameworks, are prioritized within management work. OncoZenge’s board and management define and design decision paths, authorities, and responsibilities that are clearly defined and communicated within the organization. The company’s board also strives to ensure that governing documents such as internal policies and guidelines cover identified material areas and provide the right guidance for various stakeholders within OncoZenge

Swedish

Enligt aktiebolagslagen är styrelsen ansvarig för den interna kontrollen. Intern kontroll över finansiell rapportering inom OncoZenge är utformad för att uppnå en hög tillförlitlighet i den externa rapporteringen. Inom OncoZenge är intern kontroll avseende den finansiella rapporteringen exempelvis inriktad mot att säkerställa en effektiv och tillförlitlig hantering och redovisning av inköp och försäljning, övrig intäktsredovisning samt redovisning av OncoZenges finansiering.

Kontrollmiljön inom OncoZenge utgör ramen för den inriktning och kultur som bolagets styrelse och ledning kommunicerar ut i organisationen. Intern styrning och kontroll i enlighet med vedertagna ramverk är ett prioriterat område inom ledningsarbetet. OncoZenge styrelse och ledning definierar och utformar beslutsvägar, befogenheter och ansvar som är tydligt definierade och kommunicerade i organisationen. Bolagets styrelse strävar också efter att säkerställa att styrande dokument såsom interna policies och riktlinjer omfattar identifierade väsentliga områden och att dessa ger rätt vägledning i arbetet för olika befattningshavare inom OncoZenge

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium.

Latest
news

Join our journey! Sign up and get our latest news and reports.