Bolagsstämma
/ General Meeting

Bolagsstämma / General Meeting

Swedish

Aktieägarnas rätt att besluta i bolagets angelägenheter utövas vid bolagsstämman. Årsstämman skall hållas inom sex månader från räkenskapsårets slut och hålls normalt i början på maj. På årsstämman behandlas en rad centrala frågor, som fastställande av bolagets resultat- och balansräkning för det gångna året, utdelning, val av styrelse och revisor, ansvarsfrihet åt styrelsen, ersättning till styrelse och revisor mm.

English

Shareholders’ right to decide on the company’s matters is exercised at the general meeting. The annual general meeting shall be held within six months of the end of the financial year and is typically convened in early May. The annual general meeting addresses several key issues, including the approval of the company’s income statement and balance sheet for the past year, dividend distribution, election of the board and auditor, discharge of liability for the board, and remuneration for the board and auditor, among other matters.

Årsstämma för OncoZenge den 31 maj 2024

Fullmaktsformulär
Kallelse till stämma

Extra bolagsstämma för OncoZenge hölls den 8 september och 1 november 2023

Fullmaktsformulär
Kallelse till stämma
Villkor Teckningsoptioner av Serie 2023-2025-1
Villkor Teckningsoptioner av Serie 2023-2025-2
Styrelsens redogörelse
Yttrande ifrån Revisorn
Protokoll 2023-11-01
Protokoll 2023-09-08

Extra bolagsstämma för OncoZenge hölls den 21 augusti 2023  

Protokoll
Kallelse till stämma
Fullmaktsformulär

Årsstämma för OncoZenge hölls den 31 maj 2023

Protokoll
Kallelse till stämma
Fullmaktsformulär
Årsredovisning för 2022

Årsstämma för OncoZenge hölls den 30 juni 2022

Protokoll
Kallelse till stämma
Årsredovisning för 2021
Fullmaktsformulär
Poströstsedel

Extrastämma bolagsstämma den 7 december
Extra bolagsstämma för OncoZenge hölls tisdagen den 7 december 2021.

Protokoll
Kallelse till extrastämma
Fullmaktsformulär
Poströstsedel
Styrelsens förslag till beslut om incitamentsprogram inkl. bilaga A
Styrelsens redogörelse enligt ABL 14 kap. 8 §
Revisorns yttrande enligt 14 kap. 8§ ABL

Årsstämma 2021
Årsstämma för OncoZenge hölls tisdagen den 25 maj 2021. I syfte att motverka spridning av coronaviruset (COVID-19) genomfördes årsstämman utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående. före stämman hade Aktieägarna möjlighet att utöva sin rösträtt per post.

Protokoll
Kallelse till årsstämma
Poströstsedel
Fullmaktsformulär
Årsredovisning för 2020

Latest
news

Join our journey! Sign up and get our latest news and reports.