Election committee

Election committee / Valberedning

English

The Nomination Committee proposes the election of the Chairman and other members of the Board, as well as remuneration and other compensation for Board members. The Nomination Committee also proposes the election and remuneration of auditors. The Nomination Committee’s proposals will be presented in the notice of the annual general meeting.

The Nomination Committee is appointed according to the following principles. The annual general meeting instructs the Chairman of the Board to contact the three largest shareholders or shareholder groups in terms of voting rights (including both directly registered and nominee-registered shareholders), according to Euroclear’s printout of the share register as of September 29, 2023, each of whom appoints a representative to, along with the Chairman, form the Nomination Committee until a new Nomination Committee is appointed in accordance with the mandate from the next annual general meeting.

In the event that any of the three largest shareholders or shareholder groups does not wish to appoint such a representative, the fourth largest shareholder or shareholder group shall be asked, and so on until the Nomination Committee consists of four members. The majority of the Nomination Committee’s members should be independent in relation to the Company and its management. At least one of the Nomination Committee’s members should be independent in relation to the Company’s largest shareholder or group of shareholders cooperating on the Company’s management. The CEO or any other person from the company’s management should not be a member of the Nomination Committee. Board members may be part of the Nomination Committee but should not constitute a majority of its members. If more than one board member is part of the Nomination Committee, at most one of them should be independent in relation to the Company’s major shareholder. The Nomination Committee appoints a chairman from within the group.

The Chairman of the Board or another Board member should not be the chairman of the Nomination Committee. The composition of the Nomination Committee shall be announced no later than six months before the next annual general meeting. If a member leaves the Nomination Committee before its work is completed and if the Nomination Committee believes that there is a need to replace this member, the Nomination Committee shall appoint a new member according to the principles above, but based on Euroclear’s printout of the share register as soon as possible after the member has left their position. Changes in the composition of the Nomination Committee shall be announced immediately. No remuneration shall be paid to the members for their work on the Nomination Committee.

The Nomination Committee shall present proposals in the following matters for decision at the next annual general meeting: a) Proposal for the Chairman of the meeting
b) Proposal for the Board
c) Proposal for the Chairman of the Board
d) Proposal for Board remuneration, with a breakdown between the Chairman and other members of the Board
e) Proposal for auditors
f) Proposal for remuneration for the Company’s auditors
g) Proposal for rules for the Nomination Committee for the next annual general meeting

Swedish

Valberedningen lämnar förslag till val av styrelseordförande och övriga ledamöter i styrelsen, samt förslag till arvode och annan ersättning till styrelseledamöterna. Valberedningen lämnar även förslag till val och arvodering av revisor. Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman.

Valberedning utses enligt följande principer. Årsstämman uppdrar åt styrelsens ordförande att ta kontakt med de tre röstmässigt största aktieägarna eller ägargrupperna (härmed avses såväl direktregistrerade aktieägare som förvaltarregistrerade aktieägare), enligt Euroclears utskrift av aktieboken per den 29 september 2023, som vardera utser en representant att jämte styrelseordföranden utgöra valberedning för tiden intill dess att ny valberedning utsetts enligt mandat från nästa årsstämma. 

För det fall någon av de tre största aktieägarna eller ägargrupperna inte önskar utse sådan representant ska den fjärde största aktieägaren eller ägargruppen tillfrågas och så vidare intill dess att valberedningen består av fyra ledamöter. Majoriteten av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen. Minst en av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till den i Bolaget röstmässigt största aktieägaren eller grupp av aktieägare som samverkar om Bolagets förvaltning. Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen ska inte vara ledamot av valberedningen. Styrelseledamöter kan ingå i valberedningen men ska inte utgöra en majoritet av dess ledamöter. Om mer än en styrelseledamot ingår i valberedningen får högst en av dem vara beroende i förhållande till Bolagets större aktieägare. Valberedningen utser ordförande inom gruppen.

Styrelseordföranden eller annan styrelseledamot ska inte vara ordförande för valberedningen. Sammansättningen av valberedningen ska tillkännages senast sex månader före nästkommande årsstämma. Om ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört och om valberedningen anser att det finns behov av att ersätta denna ledamot, ska valberedningen utse ny ledamot enligt principerna ovan, men med utgångspunkt i Euroclears utskrift av aktieboken snarast möjligt efter det att ledamoten lämnat sin post. Ändring i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras. Inget arvode ska utgå till ledamöterna för deras arbete i valberedningen. 

Valberedningen ska lägga fram förslag i följande frågor för beslut till nästkommande årsstämma: a) Förslag till stämmoordförande 
b) Förslag till styrelse
c) Förslag till styrelseordförande
d) Förslag till styrelsearvoden, med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen
e) Förslag till revisorer
f) Förslag till arvode för Bolagets revisorer
g) Förslag till regler för valberedningen inför nästföljande årsstämma

Latest
news

Join our journey! Sign up and get our latest news and reports.