Corporate governance

Corporate governance / Bolagstyrning

English

Corporate Governance refers to the framework and structure established to efficiently and effectively govern and manage the operations of a joint-stock company. Ultimately, corporate governance aims to meet shareholders’ demands for returns and the information needs of all stakeholders regarding the company and its development. The management and control of OncoZenge are distributed among the shareholders at the annual general meeting, the board, and the managing director in accordance with Swedish company law and the articles of association

Swedish

Bolagsstyrning avser det regelverk och den struktur som etablerats för att på ett effektivt och kontrollerat sätt styra och leda verksamheten i ett aktiebolag. Ytterst syftar bolagsstyrningen till att tillgodose aktieägarnas krav på avkastning och samtliga intressenters behov av information om bolaget och dess utveckling. Ledning och kontroll av OncoZenge fördelas mellan aktieägarna på årsstämman, styrelsen och verkställande direktören i enlighet med svensk aktiebolagslag och bolagsordning

Latest
news

Join our journey! Sign up and get our latest news and reports.