Articles of association

Articles of association / Bolagsordning (Skrolla ner)

Article 1. Company Name

The company’s corporate name is OncoZenge AB (publ).

Article 2. Registered Office

The Board shall have its registered office in Stockholm Municipality.

Article 3. Business Activities

The company shall engage in the development, manufacturing, direct and indirect sales, marketing, and licensing of pharmaceuticals, as well as activities compatible therewith.

Article 4. Share Capital

The share capital shall be at least SEK 650,000 and at most SEK 2,600,000.

Article 5. Number of Shares

The number of shares shall be at least 4,200,000 and at most 16,800,000.

Article 6. Board of Directors

The Board shall consist of at least 3 and at most 10 members, with a maximum of 3 alternate directors. Board members and alternate directors shall be elected annually at the Annual General Meeting until the end of the next Annual General Meeting.

Article 7. Auditors

For the audit of the company’s annual report, financial statements, and the administration of the Board and the CEO, 1-2 auditors shall be appointed with or without a deputy auditor.

Article 8. Notice

Notice of the General Meeting shall be given by advertising in the Post and Internal News and on the company’s website. Notice of the meeting shall also be announced in Dagens Industri.

Article 9. Registration for the General Meeting

To participate in the General Meeting, shareholders must register with the company no later than the date specified in the notice of the meeting, stating the number of assistants.

Article 10. Matters at the Annual General Meeting

The following matters shall be addressed at the Annual General Meeting:

 •                                 Election of Chairman.
 •                                 Establishment and approval of the voting register.
 •                                 Election of one or two adjusters.
 •                                 Examination of whether the meeting has been properly convened.
 •                                 Approval of the agenda.
 •                                 Presentation of the annual report and the auditor’s report.
 •                                 Resolutions on the following:
 •                                 a) Adoption of the income statement and balance sheet.
 •                                 b) Dispositions regarding the company’s profit or loss according to the adopted balance sheet.
 •                                 c) Discharge from liability for the Board members and the CEO.
 •                                 Approval of remuneration to the Board and auditors.
 •                                 Election of the Board and auditor.
 •                                 Any other matter to be addressed at the meeting according to the Companies Act (2005:551) or the Articles of Association.

Article 11. Financial Year

The company’s fiscal year shall be January 1 – December 31.

Article 12. Record Date Proviso The company’s shares shall be registered in a registration register under the Securities Central Securities Depositories and Financial Instruments Accounts Act (1998:1479

Bolagsordning

§ 1. Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är OncoZenge AB (publ).

§ 2. Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholm kommun.

§ 3. Verksamhet

Bolaget ska bedriva utveckling, tillverkning, direkt och indirekt försäljning,

Marknadsföring och licensiering av läkemedel samt därmed förenlig

verksamhet.

§ 4. Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 650 000 kronor och högst 2 600 000 kronor.

§ 5. Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 4 200 000 stycken och högst 16 800 000 stycken.

§ 6. Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst 3 och högst 10 styrelseledamöter med högst 3 styrelsesuppleanter. Styrelseledamöterna och styrelsesuppleanterna väljs årligen på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

§ 7. Revisorer

För granskning av aktiebolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses 1 – 2 revisorer med eller utan revisorssuppleant.

§ 8. Kallelse

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Dagens Industri.

§ 9. Anmälan till bolagsstämma

För att få deltaga i bolagsstämma ska aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman, varvid antalet biträden ska uppges.

§10. Ärenden på årsstämman

På årsstämman ska följande ärenden behandlas.

 1. Val av ordförande.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

3. Val av en eller två justeringsmän.

4. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad.

5. Godkännande av dagordning.

6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.

7. Beslut om följande.

a) Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.

b) Dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.

c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.

8. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna.

9. Val till styrelsen och av revisor.

10. Annat ärende, som ska tas upp på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§11. Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara 1 januari – 31 december.

§12. Avstämningsförbehåll Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument

Latest
news

Join our journey! Sign up and get our latest news and reports.