OncoZenges företrädesemission kraftigt övertecknad och inga emissionsgarantier har utnyttjats

Styrelsen för OncoZenge AB (publ) (”OncoZenge” eller ”Bolaget”) offentliggör idag utfallet i den nyemission av aktier med företrädesrätt för OncoZenges aktieägare (”Företrädesemissionen”) som beslutades av styrelsen den 29 januari 2021 med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämman den 21 januari 2021. Utfallet visar att totalt 5 349 884 aktier, motsvarande cirka 91 procent av Företrädesemissionen, tecknades med stöd av teckningsrätter. Därtill tecknades totalt 10 491 238 aktier, motsvarande cirka 179 procent av Företrädesemissionen, utan stöd av teckningsrätter. Företrädesemissionen är således övertecknad med cirka 170 procent och inga emissionsgarantier har behövt utnyttjas. OncoZenge tillförs därmed cirka 60 MSEK inom ramen för Företrädesemissionen före avdrag för emissionskostnader.

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ATT FÖRVÄRA VÄRDEPAPPER I ONCOZENGE AB (PUBL). SE ÄVEN AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” NEDAN I DOKUMENT.

Vi är mycket glada över det stora intresset vi fått för företrädesemissionen både från befintliga och nya aktieägare. Med en kraftigt övertecknad företrädesemission har vi nu finansiering för att genomföra en fas III-studie med BupiZenge®. Kommande tid kommer vi med full kraft fokusera på att, tillsammans med regulatoriska och medicinska experter, fastställa den optimala studiedesignen.”, säger OncoZenges VD Pirkko Tamsen.

Tilldelning av aktier utan stöd av teckningsrätter har skett i enlighet med de tilldelningsprinciper som anges i det prospekt som offentliggjordes den 8 februari 2021. De aktier som inte tecknades med stöd av teckningsrätter, motsvarande 506 738 aktier eller cirka 9 procent av Företrädesemissionen, har tilldelats personer som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter. Besked om tilldelning lämnas genom den avräkningsnota som skickas till respektive tecknare. Betalning för tilldelade aktier ska ske i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med respektive förvaltares rutiner. Enbart de som erhåller tilldelning kommer att meddelas.

Genom Företrädesemissionen ökar OncoZenges aktiekapital med cirka 650 736 SEK, från cirka 650 736 SEK till cirka 1 301 472 SEK. Antalet aktier i Bolaget kommer att öka med 5 856 622 aktier, från 5 856 622 aktier till 11 713 244 aktier. Handel med betalda tecknade aktier (BTA) sker på Nasdaq First North Growth Market fram till omkring tre bankdagar efter det att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket. Registrering av Företrädesemissionen beräknas ske omkring vecka 11, 2021. Därefter kommer BTA efter cirka en vecka att omvandlas till aktier.

Rådgivare
Erik Penser Bank AB agerar finansiell rådgivare och Gernandt & Danielsson Advokatbyrå AB agerar legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen i OncoZenge.

Certified Adviser
OncoZenges Certified Adviser är Erik Penser Bank AB. Kontaktuppgifter: Erik Penser Bank AB, Box 7405, 103 91 Stockholm, tel: +46 (0)8-463 80 00, e-mail: certifiedadviser@penser.se.

Viktig information
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i OncoZenge i någon jurisdiktion, varken från OncoZenge eller från någon annan.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 (“Prospektförordningen“) och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Varje förvärv av värdepapper i OncoZenge i Företrädesemissionen bör endast göras på grundval av den information som finns i det formella prospekt som upprättats av styrelsen i OncoZenge i samband med Företrädesemissionen och som godkänts av Finansinspektionen den 8 februari 2021 (”Prospektet”).

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (“Securities Act“), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Erbjudanden till allmänheten är tillåtna i Sverige och Danmark från och med dagen för Prospektets godkännande av den behöriga myndigheten i Sverige och den behöriga myndigheten i Danmark har notifierats i enlighet med Prospektförordningen (”Prospektets offentliggörande”), till och med likviddagen.

I andra länder inom EES, samt innan Prospektets offentliggörande, riktar och adresserar sig detta meddelande och erbjudande endast till personer i medlemsstater inom EES som är ”Kvalificerade investerare” i enlighet med artikel 2(1)(e) i Prospektförordningen. Värdepapperen är endast tillgängliga för, och varje inbjudan, erbjudande eller avtal om att teckna, köpa eller på annat sätt förvärva sådana värdepapper kommer att riktas till Kvalificerade investerare. Personer som inte är Kvalificerade investerare får inte förlita sig på eller åberopa detta meddelande i någon medlemsstat inom EES.

Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser OncoZenges avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som “anser”, “förväntar”, “förutser”, “avser”, “uppskattar”, “kommer”, “kan”, “förutsätter”, “bör” “skulle kunna” och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita sig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt tillämplig lag eller andra regelverk.

Om OncoZenge, www.oncozenge.se
OncoZenge AB (publ) är ett svenskt läkemedelsbolag grundat 2020 som har knoppats av från Moberg Pharma AB. Bolaget samarbetar med ledande kliniker från Hvidovre Hospital i Danmark. OncoZenge utvecklar bättre produkter för stödjande vård av cancerpatienter. Förberedelser pågår för fas 3 av BupiZenge®, efter ledande fas 2-data för lokal smärtlindring hos patienter med oral mukosit. OncoZenge har huvudkontor i Stockholm och bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market (OMX: ONCOZ).

För mer information, vänligen kontakta:
Pirkko Tamsen, VD OncoZenge, telefon: 0760 09 84 99, e-mail: pirkko.tamsen@oncozenge.se
Mark Beveridge, CFO OncoZenge, telefon: 0768 05 82 88, e-mail: mark.beveridge@oncozenge.se

Om denna information
Denna information är sådan information som OncoZenge AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 9 mars 2021 klockan 16.30 CET genom kontaktpersonerna ovan.