OncoZenge AB: Kommuniké från årsstämma den 31 maj 2024

STOCKHOLM den 31 maj 2024. OncoZenge AB (publ) ("OncoZenge" eller "Bolaget") höll idag årsstämma. Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens och styrelsens förslag enligt nedan.

Fastställande av resultat- och balansräkningen

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningen för räkenskapsåret 2023.
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2023.
Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.

Styrelse

I enlighet med valberedningens förslag beslutade årsstämman att antalet styrelseledamöter ska uppgå till tre personer utan styrelsesuppleanter.

Vidare beslutade årsstämman, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Daniel Ehrenstråhle, Niclas Holmgren och Christoph Nowak som styrelseledamöter för en mandatperiod som sträcker sig fram till och med nästa årsstämma. Daniel Ehrenstråhle omvaldes till styrelseordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om ett årligt styrelsearvode om sammanlagt 650 000 kronor, varav 250 000 kronor till styrelsens ordförande och 200 000 kronor vardera till övriga av bolagsstämman utsedda styrelseledamöter. 
Arvode till revisor, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå enligt godkänd räkning. Grant Thornton Sweden AB omvaldes som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Valberedning


Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att Bolaget ska ha en valberedning bestående av fyra ledamöter. Valberedningen ska utgöras av en representant för var och en av de tre röstmässigt största aktieägarna eller ägargrupperna per den sista bankdagen i september året före aktuell årsstämma, jämte Bolagets styrelseordförande.

Bemyndigande att emittera aktier

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, att fatta beslut om ökning av Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier i Bolaget. Det totala antalet aktier som omfattas av sådana nyemissioner får motsvara sammanlagt högst 20 procent av aktierna i Bolaget, vid tidpunkten för årsstämman 2024.

BupiZenge™ – Potential to be the leading treatment for oral pain.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Stian Kildal, VD, mobil: +46 76 115 3797, e-post: stian.kildal@oncozenge.se
Michael Owens, CFO, mobil: +46 73 324 4988, e-post: michael.owens@oncozenge.se
Daniel Ehrenstråhle, Ordförande, mobil: +46 72 724 2069, e-post: daniel.ehrenstrahle@oncozenge.se

Informationen lämnades för offentliggörande, genom ovan kontaktpersons försorg, den 31 maj 2024, kl. 15:30.

Certified Adviser
OncoZenges Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB (publ).

OncoZenge AB (publ)
Gustavslundsvägen 34, 167 51 Stockholm, Sverige

Om OncoZenge
OncoZenge utvecklar en ny, effektiv, säker och vältolererad behandling för oral smärta under tillstånd där de nuvarande tillgängliga behandlingsalternativen antingen inte uppnår tillräcklig smärtlindring eller är förknippade med betydande biverkningar. BupiZenge™ är en ny oral sugtablettformulering av bupivakain, ett bedövningsmedel med årtionden av klinisk erfarenhet. OncoZenges huvudindikation är oral smärta på grund av ett inflammatoriskt tillstånd som kallas oral mukosit som drabbar miljontals patienter som får cancerbehandling. Oral mukosit orsakar fysiskt och psykiskt lidande med ett stort medicinskt behov för ett effektivt, opioid-sparande behandlingsalternativ. BupiZenge™ har visat betydligt bättre smärtlindring jämfört med standardvård i denna indikation i en fas 2-studie.

Läs mer på bolagets hemsida http://www.oncozenge.se.

Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market (OMX: ONCOZ).