Kommuniké från OncoZenges extra bolagsstämma den 8 september 2023

STOCKHOLM den 8 september 2023. OncoZenge AB (publ) (”OncoZenge” eller ”Bolaget”) höll idag extra bolagstämma. Vid bolagsstämman beslutades att styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska bestå av Niclas Holmgren (omval), Christoph Nowak (nyval) och Daniel Ehrenstråhle (nyval) samt att Daniel Ehrenstråhle ska vara styrelseordförande.

Extra bolagsstämman beslutade i enlighet med aktieägaren Niclas Holmgrens förslag:

· att antalet styrelseledamöter, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska uppgå till tre personer utan suppleanter;

· att styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska bestå av Niclas Holmgren (omval), Christoph Nowak (nyval) och Daniel Ehrenstråhle (nyval) samt att Daniel Ehrenstråhle ska vara styrelseordförande; och

· att styrelsearvode ska utgå med 250 000 kronor till styrelseordföranden, 200 000 kronor till Christoph Nowak och 150 000 kronor till Niclas Holmgren. Samtliga styrelsearvoden ska utgå proportionerligt i förhållande till mandattidens längd.

Certified Adviser

OncoZenges Certified Adviser är Erik Penser Bank AB. Kontaktuppgifter: Erik Penser Bank AB, Box 7405, 103 91 Stockholm, tel: +46 (0)8-463 80 00, e-mail: certifiedadviser@penser.se.

För mer information, vänligen kontakta: Niclas Holmgren, styrelseledamot OncoZenge, telefon: +46 704 22 53 84, e-mail: niclas.holmgren@oncozenge.se.

Om denna information

Informationen lämnades för offentliggörande den 8 september 2023 klockan 14.50 CEST genom kontaktpersonen ovan.

Om OncoZenge, www.oncozenge.se

OncoZenge är ett svenskt läkemedelsbolag som utvecklar en ny behandling för smärtlindring hos patienter som lider av

oral smärta orsakad av oral mukosit. Bolagets produktkandidat BupiZenge® har i fas 2-patientstudier uppvisat signifikant

bättre smärtlindring jämfört med dagens standardterapi. OncoZenge har huvudkontor i Stockholm och bolagets aktie är

noterad på Nasdaq First North Growth Market (OMX: ONCOZ).