Kommuniké från OncoZenges extra bolagsstämma den 21 augusti 2023

STOCKHOLM den 21 augusti 2023. OncoZenge AB (publ) (”OncoZenge” eller ”Bolaget”) höll idag extra bolagstämma. Vid bolagsstämman beslutades att välja Niclas Holmgren till ny styrelseledamot i Bolaget.

Extra bolagsstämman beslutade i enlighet med aktieägaren Niclas Holmgrens förslag:

  • att antalet styrelseledamöter ska uppgå till fyra personer utan suppleanter;
  • att välja Niclas Holmgren till ny styrelseledamot för en mandatperiod som sträcker sig fram till och med nästa årsstämma;
  • att Niclas Holmgren inte ska erhålla något styrelsearvode.

Certified Adviser
OncoZenges Certified Adviser är Erik Penser Bank AB. Kontaktuppgifter: Erik Penser Bank AB, Box 7405, 103 91
Stockholm, tel: +46 (0)8-463 80 00, e-mail: certifiedadviser@penser.se.

För mer information, vänligen kontakta:
Paul de Potocki, VD OncoZenge, telefon: 070 669 96 18, e-mail: paul.de.potocki@oncozenge.se

Om denna information
Informationen lämnades för offentliggörande den 21 augusti 2023 klockan 15.00 CEST genom kontaktpersonen ovan.

Om OncoZenge, www.oncozenge.se
OncoZenge är ett svenskt läkemedelsbolag som utvecklar en ny behandling för smärtlindring hos patienter som lider av
oral smärta orsakad av oral mukosit. Bolagets produktkandidat BupiZenge® har i fas 2-patientstudier uppvisat signifikant bättre smärtlindring jämfört med dagens standardterapi. OncoZenge har huvudkontor i Stockholm och bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market (OMX: ONCOZ).