Kommuniké från OncoZenges extra bolagsstämma den 1 november 2023

STOCKHOLM den 1 november 2023. OncoZenge AB (publ) (”OncoZenge” eller ”Bolaget”) höll idag extra bolagstämma. Bolagsstämman beslutade att anta incitamentsprogram 2023/2025:1 för styrelseledamöter och incitamentsprogram 2023/2025:2 för medarbetare samt att välja Grant Thornton Sweden AB som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma, med Ida Sparrfeldt som huvudansvarig revisor.

Beslut om incitamentsprogram 2023/2025:1

Extra bolagsstämman beslutade, i enlighet med förslag från aktieägare representerade cirka 10 procent av aktierna och rösterna i Bolaget, att anta ett incitamentsprogram för styrelsen. Programmet består av en riktad emission av högst 1 050 000 teckningsoptioner. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska tillkomma Bolaget, med rätt och skyldighet för Bolaget att överlåta teckningsoptionerna till styrelseordförande och styrelseledamöterna enligt villkoren i programmet. Teckningsoptionerna ska överlåtas på marknadsmässiga villkor. Varje teckningsoption berättigar till nyteckning av en aktie i Bolaget. Nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna kan ske under perioden från och med den 11 november 2025 till och med den 11 december 2025. Teckningskursen per aktie ska motsvara 200 procent av den volymvägda genomsnittskursen enligt Nasdaq First North Growth Markets officiella kurslista för Bolagets aktie under de tio handelsdagar som inföll omedelbart före extra bolagsstämman den 1 november 2023.

Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner kan 1 050 000 nya aktier ges ut, vilket motsvarar en utspädning om cirka 9 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget. Programmet ger således deltagarna möjlighet att öka sitt ägande i Bolaget med motsvarande siffra. Fullständiga villkor för incitamentsprogrammet framgår av kallelsen till extra bolagsstämman.

Beslut om incitamentsprogram 2023/2025:2

Extra bolagsstämman beslutade, i enlighet med förslag från styrelsen, att anta ett incitamentsprogram för medarbetare. Programmet består av en riktad emission av högst 700 000 teckningsoptioner. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska tillkomma Bolaget, med rätt och skyldighet för Bolaget att överlåta teckningsoptionerna till medarbetarna enligt villkoren i programmet. Teckningsoptionerna ska överlåtas på marknadsmässiga villkor. Varje teckningsoption berättigar till nyteckning av en aktie i Bolaget. Nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna kan ske under perioden från och med den 11 november 2025 till och med den 11 december 2025. Teckningskursen per aktie ska motsvara 200 procent av den volymvägda genomsnittskursen enligt Nasdaq First North Growth Markets officiella kurslista för Bolagets aktie under de tio handelsdagar som inföll omedelbart före extra bolagsstämman den 1 november 2023.

Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner kan 700 000 nya aktier ges ut, vilket motsvarar en utspädning om cirka 6 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget. Programmet ger således deltagarna möjlighet att öka sitt ägande i Bolaget med motsvarande siffra. Fullständiga villkor för incitamentsprogrammet framgår av kallelsen till extra bolagsstämman.

Beslut om fastställande av antalet revisorer, fastställande av arvode till revisorn och val av revisor

Extra bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att:

· antalet revisorer, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska vara en utan revisorssuppleanter;

· arvode till revisorn, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå enligt godkänd räkning; och

· det registrerade revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB, varvid Bolaget informerats om att auktoriserade revisorn Ida Sparrfeldt ska vara huvudansvarig revisor, ska utses till ny revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Certified Adviser

OncoZenges Certified Adviser är Erik Penser Bank AB. Kontaktuppgifter: Erik Penser Bank AB, Box 7405, 103 91 Stockholm, tel: +46 (0)8-463 80 00, e-mail: certifiedadviser@penser.se.

För mer information, vänligen kontakta:

Stian Kildal, VD OncoZenge, telefon: +46 76 115 37 97, e-mail: stian.kildal@oncozenge.se

Om denna information

Informationen lämnades för offentliggörande den 1 november 2023 klockan 14.45 CET genom kontaktpersonen ovan.

Om OncoZenge, www.oncozenge.se

OncoZenge är ett svenskt läkemedelsbolag som utvecklar en ny behandling för smärtlindring hos patienter som lider av

oral smärta orsakad av oral mukosit. Bolagets produktkandidat BupiZenge® har i fas 2-patientstudier uppvisat signifikant

bättre smärtlindring jämfört med dagens standardterapi. OncoZenge har huvudkontor i Stockholm och bolagets aktie är

noterad på Nasdaq First North Growth Market (OMX: ONCOZ).