Kommuniké från OncoZenges årsstämma den 31 maj 2023

STOCKHOLM den 31 maj 2023. OncoZenge AB (publ) (”OncoZenge” eller ”Bolaget”) höll idag årsstämma. Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens och styrelsens förslag enligt nedan.

Fastställande av resultat- och balansräkningen
Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningen för räkenskapsåret 2022.

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2022.

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022.

Styrelse
I enlighet med valberedningens förslag beslutade årsstämman att antalet styrelseledamöter ska uppgå till tre personer utan styrelsesuppleanter.

Vidare beslutade årsstämman, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Anna Ljung, Hilde Furberg och Torben Mogensen som styrelseledamöter för en mandatperiod som sträcker sig fram till och med nästa årsstämma. Anna Ljung valdes till styrelseordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om ett oförändrat årligt styrelsearvode om sammanlagt 520 000 kronor, varav 260 000 kronor till styrelsens ordförande och 130 000 kronor vardera till övrig av bolagsstämman utsedd styrelseledamot. Därutöver ska Hilde Furberg, för tiden fram till årsstämman 2024, ha rätt till ett konsultarvode som på årsbasis motsvarar 20 000 kronor.

Arvode till revisor, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå enligt godkänd räkning. Ernst & Young AB omvaldes som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Valberedning
Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att Bolaget ska ha en valberedning bestående av fyra ledamöter. Valberedningen ska utgöras av en representant för var och en av de tre röstmässigt största aktieägarna eller ägargrupperna per den 29 september 2023, jämte Bolagets styrelseordförande.

Bemyndigande att emittera aktier
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, att fatta beslut om ökning av Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier i Bolaget. Det totala antalet aktier som omfattas av sådana nyemissioner får motsvara sammanlagt högst 20 procent av aktierna i Bolaget, vid tidpunkten för årsstämman 2023.

Certified Adviser
OncoZenges Certified Adviser är Erik Penser Bank AB. Kontaktuppgifter: Erik Penser Bank AB, Box 7405, 103 91 Stockholm, tel: +46 (0)8-463 80 00, e-mail: certifiedadviser@penser.se.

För mer information, vänligen kontakta:
Paul de Potocki, VD OncoZenge, telefon: 070 669 96 18, e-mail: paul.de.potocki@oncozenge.se

Om denna information
Informationen lämnades för offentliggörande den 31 maj 2023 klockan 14.30 CEST genom kontaktpersonerna ovan.

Om OncoZenge, www.oncozenge.se
OncoZenge är ett svenskt läkemedelsbolag som utvecklar en ny behandling för smärtlindring hos patienter som lider av oral smärta orsakad av oral mukosit. Bolagets produktkandidat BupiZenge® har i fas 2-patientstudier uppvisat signifikant bättre smärtlindring jämfört med dagens standardterapi. OncoZenge har huvudkontor i Stockholm och bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market (OMX: ONCOZ)