Kommuniké från OncoZenges årsstämma den 25 maj 2021

STOCKHOLM den 25 maj 2021. OncoZenge AB (publ) (”OncoZenge” eller ”Bolaget”) höll idag årsstämma. Årsstämman beslutade i enlighet med vissa större aktieägares och styrelsens förslag enligt nedan.

Fastställande av resultat- och balansräkningen
Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningen för perioden juni-december 2020 (räkenskapsåret 2020).

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning lämnas för perioden juni-december 2020 (räkenskapsåret 2020).

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för perioden juni-december 2020 (räkenskapsåret 2020).

Styrelse
I enlighet med vissa större aktieägares förslag beslutade årsstämman att antalet styrelseledamöter ska uppgå till fyra ledamöter utan suppleanter.

Vidare beslutade årsstämman om omval av Anna Ljung, Mattias Klintemar, Hilde Furberg och Torben Morgensen för en mandatperiod som sträcker sig fram till och med nästa årsstämma. Anna Ljung omvaldes som styrelseordförande. Årsstämman beslutade, enligt större aktieägarnas förslag, om ett sammanlagt styrelsearvode om 650 000 kronor, varav 260 000 kronor till styrelsens ordförande och 130 000 kronor vardera till övriga av bolagsstämman utsedda styrelseledamöter. Därutöver beslutade stämman att Hilde Furberg, för tiden fram till årsstämman 2022, ska ha rätt till ett konsultarvode om 20 000 kronor per månad.

Arvode till revisorn, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå enligt godkänd räkning. Ernst & Young AB omvaldes som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Valberedning
Årsstämman beslutade, i enlighet med vissa större aktieägares förslag, att Bolaget ska ha en valberedning bestående av fyra ledamöter. Valberedningen ska utgöras av en representant för var och en av de tre röstmässigt största aktieägarna eller ägargrupperna per den 30 september 2021, jämte Bolagets styrelseordförande.

Bemyndigande att emittera aktier
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, fatta beslut om ökning av Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier i Bolaget. Det totala antalet aktier som omfattas av sådana nyemissioner får motsvara sammanlagt högst 20 procent av aktierna i Bolaget, vid tidpunkten för årsstämman för räkenskapsåret 2020.

Årsstämman bemyndigade styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen utser ska bemyndigas att göra sådana smärre justeringar och förtydliganden av stämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen hos Bolagsverket och Euroclear.

Stämmoprotokoll och fullständiga beslut
Protokollet från årsstämman kommer att finnas tillgängligt hos Bolaget och på Bolagets webbplats, www.oncozenge.se.

Poströstningsförfarande
I syfte att motverka spridningen av covid-19 genomfördes den extra bolagsstämman genom ett poströstningsförfarande och således utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående.

Certified Adviser
OncoZenges Certified Adviser är Erik Penser Bank AB. Kontaktuppgifter: Erik Penser Bank AB, Box 7405, 103 91 Stockholm, tel: +46 (0)8-463 80 00, e-mail: certifiedadviser@penser.se.

Om OncoZenge, www.oncozenge.se 
OncoZenge AB (publ) är ett svenskt läkemedelsbolag grundat 2020 som har knoppats av från Moberg Pharma AB. Bolaget samarbetar med ledande kliniker från Hvidovre Hospital i Danmark. OncoZenge utvecklar bättre produkter för stödjande vård av cancerpatienter. Förberedelser pågår för fas 3 av BupiZenge®, efter ledande fas 2-data för lokal smärtlindring hos patienter med oral mukosit. OncoZenge har huvudkontor i Stockholm och bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market (OMX: ONCOZ).

För mer information, vänligen kontakta:
Pirkko Tamsen, VD OncoZenge, telefon: 0760 09 84 99, e-mail: pirkko.tamsen@oncozenge.se 
Mark Beveridge, CFO OncoZenge, telefon: 0768 05 82 88, e-mail: mark.beveridge@oncozenge.se 

Om denna information
Informationen lämnades för offentliggörande den 25 maj 2021 klockan 13.00 CET genom kontaktpersonerna ovan.