Kallelse till extra bolagsstämma i OncoZenge AB (publ)

Aktieägarna i OncoZenge AB (publ), org.nr 559261-9968 (”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma den 21 augusti 2023 klockan 14.00 hos Advokatfirman Schjødt på Hamngatan 27 i Stockholm.  

Deltagande på extra bolagsstämma
Aktieägare som vill delta på extra bolagsstämman ska:

 • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (”Euroclear”) förda aktieboken den 11 augusti 2023,
 • dels senast den 15 augusti 2023 anmäla sig till Bolaget under adress OncoZenge AB (publ), Gustavslundsvägen 34, 167 51 Bromma, att. Malin Nilsson eller per e-post till malin.nilsson@oncozenge.se. I anmälan ska uppges namn eller företagsnamn, personnummer eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav och eventuella biträden (högst två).

Förvaltarregistrerade aktier
För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per avstämningsdagen den 11 augusti 2023. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som gjorts av förvaltaren senast den 15 augusti 2023 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud
Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda fullmakt för sådant ombud. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen, som utvisar behörighet att utfärda fullmakten, bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till OncoZenge AB (publ), Gustavslundsvägen 34, 167 51 Bromma, att. Malin Nilsson. Fullmakt får inte vara äldre än ett år om det inte anges längre giltighetstid i fullmakten (högst fem år). Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.oncozenge.se/bolagsstamma/.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Val av en eller två justeringspersoner
 4. Upprättande och godkännande av röstlängd
 5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Godkännande av dagordning
 7. Val av ny styrelseledamot
 8. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Val av ny styrelseledamot (punkt 7)
Aktieägaren Niclas Holmgren, som innehar mer än tio procent av antalet aktier och röster i Bolaget, har begärt att Bolaget kallar till extra bolagsstämma och föreslår:

 • att antalet styrelseledamöter ska uppgå till fyra personer utan suppleanter;
 • nyval av Niclas Holmgren som styrelseledamot för en mandatperiod som sträcker sig fram till och med nästa årsstämma;
 • att Niclas Holmgren inte ska erhålla något styrelsearvode för det fall han väljs in som ny styrelseledamot.

Nedan följer en beskrivning av Niclas Holmgren som föreslagit sig själv för nyval.

Niclas Holmgren, född 1992
Niclas Holmgren är entreprenör, markutvecklare, investerare, kommunpolitiker och nämndeman.

Niclas Holmgren innehar 1 213 405 aktier, motsvarande cirka 10,4 procent av antalet aktier och röster i OncoZenge AB (publ). Vidare innehar närstående till Niclas Holmgren 742 912 aktier, motsvarande cirka 6,3 procent av antalet aktier och röster i OncoZenge AB (publ).
Niclas Holmgren är oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen, men beroende i förhållande till större aktieägare.

Aktieägares rätt att erhålla upplysningar
Aktieägarna erinras om rätten att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Handlingar
Fullmaktsformulär hålls tillgängligt för aktieägarna hos Bolaget och på Bolagets webbplats, www.oncozenge.se/bolagsstamma/. Stämmohandlingar skickas kostnadsfritt till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Behandling av personuppgifter
För information om hur personuppgifter behandlas i samband med stämman, se integritetspolicyn som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s webbplats, https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

___________________

Stockholm i augusti 2023

OncoZenge AB (publ)

Styrelsen

Informationen lämnades för offentliggörande den 1 augusti 2023 kl. 22.00.