Kallelse till extra bolagsstämma i OncoZenge AB (publ)

Aktieägarna i OncoZenge AB (publ), org.nr 559261-9968 (”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma den 8 september 2023 klockan 14.00 hos Advokatfirman Schjødt på Hamngatan 27 i Stockholm.  

Deltagande på extra bolagsstämma

Aktieägare som vill delta på extra bolagsstämman ska:

 • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (”Euroclear”) förda aktieboken den 31 augusti 2023,
 • dels senast den 4 september 2023 anmäla sig till Bolaget under adress OncoZenge AB (publ), Gustavslundsvägen 34, 167 51 Bromma, att. Malin Nilsson eller per e-post till malin.nilsson@oncozenge.se. I anmälan ska uppges namn eller företagsnamn, personnummer eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav och eventuella biträden (högst två).

Förvaltarregistrerade aktier
För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per avstämningsdagen den 31 augusti 2023. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som gjorts av förvaltaren senast den 4 september 2023 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud
Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda fullmakt för sådant ombud. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen, som utvisar behörighet att utfärda fullmakten, bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till OncoZenge AB (publ), Gustavslundsvägen 34, 167 51 Bromma, att. Malin Nilsson. Fullmakt får inte vara äldre än ett år om det inte anges längre giltighetstid i fullmakten (högst fem år). Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.oncozenge.se/bolagsstamma/.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Val av en eller två justeringspersoner
 4. Upprättande och godkännande av röstlängd
 5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Godkännande av dagordning
 7. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter
 8. Val av nya styrelseledamöter
 9. Fastställande av arvoden till styrelsen
 10. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT
Förslag avseende antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, styrelsens sammansättning samt styrelsearvoden (punkterna 7-9)

Aktieägaren Niclas Holmgren, som innehar mer än tio procent av antalet aktier och röster i Bolaget, har begärt att Bolaget kallar till extra bolagsstämma för att besluta om antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, styrelsens sammansättning samt styrelsearvoden. Niclas Holmgren har meddelat att han kommer att återkomma med sina förslag senast i samband med stämman.

Aktieägares rätt att erhålla upplysningar
Aktieägarna erinras om rätten att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande
direktören i enlighet med 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Handlingar
Fullmaktsformulär hålls tillgängligt för aktieägarna hos Bolaget och på Bolagets webbplats, www.oncozenge.se/bolagsstamma/. Stämmohandlingar skickas kostnadsfritt till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Behandling av personuppgifter
För information om hur personuppgifter behandlas i samband med stämman, se integritetspolicyn som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s webbplats, https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

___________________

Stockholm i augusti 2023

OncoZenge AB (publ)

Styrelsen

Informationen lämnades för offentliggörande den 22 augusti 2023 kl. 12.00.