Goda resultat från OncoZenges toxicitets- och säkerhetsstudie för BupiZenge®

OncoZenge AB (OMX: ONCOZ) meddelar att bolagets toxstudie med bupivakain visar god säkerhetsmarginal för planerad dosering av BupiZenge® vid kontinuerlig behandling över sex veckor.

Bupivakain, som är den aktiva substansen i BupiZenge®, har en utförligt studerad säkerhetsprofil för användning vid epiduralbedövning under förlossning såväl som vid postoperativ smärtbehandling. OncoZenge utvecklar en formulering av bupivakain med ett nytt administrationssätt för lokal behandling under längre tid av patienter med smärta i munnen till följd av oral mukosit. Bolagets toxstudie har genererat kompletterande säkerhetsdokumentation för bupivakain avseende lokal och systemisk toxicitet vid upprepad administrering.

Studien som startade i februari omfattade sex veckors dosering i hund med tre olika dygnsdoser bupivakain. Resultaten visar en god säkerhetsmarginal både avseende maximal- och medelkoncentration av bupivakain i blodplasma över dygnet jämfört med planerad dosering i människa för behandling av lokal smärta i samband med oral mukosit. Det uppstod inga lokala biverkningar efter upprepad administrering av bupivakain i munhålan.

Vi är mycket glada över detta studieresultat, vilket är en förutsättning för att genomföra pivotala fas III-studier med BupiZenge®, säger Paul de Potocki, VD för OncoZenge. Vi arbetar nu fokuserat med att utveckla en ny formulering av BupiZenge® med bland annat ett nytt smakämne och planerar samtidigt en farmakokinetisk patientsstudie som beräknas starta under nästa år. Den slutförda toxicitets- och säkerhetsstudien är relevant och applicerbar även för den nya formuleringen av BupiZenge®.

Certified Adviser
OncoZenges Certified Adviser är Erik Penser Bank AB. Kontaktuppgifter: Erik Penser Bank AB, Box 7405, 103 91 Stockholm, telefon: 08-463 80 00,
e-mail: certifiedadviser@penser.se.

Om OncoZenge
OncoZenge är ett svenskt läkemedelsbolag som utvecklar en ny behandling för smärtlindring hos patienter som lider av oral smärta orsakad av oral mukosit. Bolagets produktkandidat BupiZenge® har i fas 2-patientstudier uppvisat signifikant bättre smärtlindring jämfört med dagens standardterapi. OncoZenge har huvudkontor i Stockholm och bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market (OMX: ONCOZ).

För mer information, vänligen kontakta:
Paul de Potocki, VD OncoZenge, telefon: 070 669 96 18, e-mail: paul.de.potocki@oncozenge.se

Om denna information
OncoZenge offentliggör denna information i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades för offentliggörande den 25 augusti 2022 klockan 08:00 CET genom kontaktpersonen ovan.