Delårsrapport Jan-Jun 2023

UTVECKLING ENLIGT PLAN UNDER KVARTALET, PAUSAT PROJEKTARBETE OCH ORGANISATORISKA FÖRÄNDRINGAR EFTER PERIODENS SLUT

DELÅRET (JAN-JUN 2023)

 • Periodens resultat -8,5 MSEK (-38,8)
 • Resultat per aktie -0,73 SEK (-3,32)
 • Eget kapital per aktie 2,17 SEK (3,54)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten -9,1 MSEK (-16,8)
 • Likvida medel 20,0 MSEK (34,5) 

  andra kvartalet (apr-jun 2023)

 • Periodens resultat -4,5 MSEK (-2,8)
 • Resultat per aktie -0,38 SEK (-0,24)
 • Eget kapital per aktie 2,17 SEK (3,54)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten -3,8 MSEK (-6,3)
 • Likvida medel 20,0 MSEK (34,5)

        VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ANDRA KVARTALET

 • Sammantagen regulatoriska kravbild från FDA och EMA erhölls

        Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • En förorening bildas i den nya formuleringen av BupiZenge® efter tillverkning, vilket innebär att produkten måste omformuleras
 • OncoZenge meddelar ett kapitalbehov på cirka sextio miljoner kronor för att driva projektet vidare i egen regi, samt att utvecklingen av BupiZenge® pausas och att bolaget söker strukturaffär
 • Niclas Holmgren blir invald till styrelsen
 • Styrelseordförande Anna Ljung och styrelseledamöter Hilde Furberg och Torben Mogensen avgår, och bolagets VD, COO och CMO säger upp sina anställningar
 • Bolaget kallar till extrastämma den 8 september, där Daniel Ehrenstråhle och Christoph Nowak föreslås som nya styrelseledamöter

        NICLAS HOLMGREN HAR ORDET

Bästa aktieägare, befintliga som blivande,

Under det andra kvartalet arbetade bolaget vidare enligt plan, med produktion av den nya formuleringen av BupiZenge® och finjustering av protokollet för den planerade patientstudien. Bolaget fick också svar från den amerikanska regulatoriska myndigheten FDA, vilket innebar att några mindre justeringar i studieprotokollet behövde göras, samt att ytterligare en sexveckors toxicitetsstudie i ett alternativt djurslag måste genomföras innan fas 3-studier i USA kan starta. Under försommaren anlitades en finansiell rådgivare och en process initierades för att inhämta kapital för återstående utvecklingsarbete och därmed möjliggöra en licens- eller försäljningsprocess av ett fas 3-redo projekt.

I samband med de kontinuerliga analyserna av de tabletter som producerats framkom det att en förorening efter en tid utvecklas i den nya formuleringen av BupiZenge®. Konsekvensen av detta är tyvärr att produkten måste omformuleras. Detta medför en försening för projektet, samt att kapitalbehovet för att i egen regi ta projektet till fas 3-redo i USA och Europa bedöms vara cirka sextio miljoner kronor. Med rådande förutsättningar gjorde styrelsen, tillsammans med bolagets institutionella ägare och finansiella rådgivare, bedömningen att det är mycket svårt att attrahera nödvändigt kapital eller hitta en utvecklings- eller licenspartner. Som en konsekvens beslutade styrelsen att pausa utvecklingen av BupiZenge och meddelade den 2 augusti att bolaget avsåg söka ett omvänt förvärv eller en legal fusion med ett bolag inom life science.

   Jag med flera aktieägare anser att projektet har större potential och vill utforska ytterligare vägar framåt för att preparatet ska nå patienterna och marknaden. Att kalla till en extra bolagstämma och behöva stå helt ensam i ett börsnoterat bolag är ingen lätt uppgift, men jag gör det därför att jag inte kunde stå bakom den slutsats som bolagsledning och dåvarande styrelse kom fram till.

Min absolut första prioritet de senaste veckorna har varit att säkra en ny styrelse med rätt erfarenheter att hjälpa oss med de nödvändiga stegen vidare. Samtidigt har det varit viktigt för mig att förändringarna sker i enlighet med aktiebolagslagen och börsens regler. Schjødt advokater och Erik Penser Bank som Certified Adviser har varit till stort stöd i processen.

Jag ser målinriktat fram mot den extra bolagsstämma som kommer att äga rum den 8 september, då styrelsen åter blir fulltalig och beslutsför, vilket kommer göra det möjligt för oss att metodiskt utforska de möjligheterna jag ser i projektet.

Jag ser framför mig att vi kommer fortsätta arbeta med att:

– Förtydliga värdet för BupiZenge för oral mukosit och andra tillämpningar för smärta i munnen

– Arbeta på strategiska alternativ framöver, inklusive potentiella strategiska partnerskap som kan ha positiva effekter på kapitalbehovet

– Analysera patentstrategin, vilket skulle kunna öppna upp för ett förlängt och geografiskt bredare patentskydd för BupiZenge och därmed öka värdet för produkten.

Jag förstår att den osäkerhet som uppstått är svår för både aktieägare och anställda. Jag ser med tillförsikt fram mot nästa kapitel, och att vi snart kan kommunicera ytterligare kring de möjligheter jag ser och vägen framåt. Stort tack för ert förtroende i den uppkomna situationen!

 Med vänliga hälsningar  

 Niclas Holmgren

DENNA INFORMATION
OncoZenge offentliggör denna information enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande genom förmedling av den kontaktperson som anges nedan, kl. 8.00 (CET) den 31 augusti 2023.

OncoZenges Certified Adviser är Erik Penser Bank AB. 

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION
Paul de Potocki, VD, telefon: 070-669 9618, e-mail: paul.de.potocki@oncozenge.se
Mark Beveridge, CFO, telefon: 0768 05 82 88, e-mail: mark.beveridge@oncozenge.se

Niclas Holmgren, Styrelseledamot, telefon 0704 22 53 84, e-mail: niclas.holmgren@oncozenge.se

För ytterligare information om OncoZenges verksamhet hänvisas till bolagets hemsida, www.oncozenge.se.
Delårsrapporten finns tillgänglig på www.oncozenge.se/delarsrapporter-2