Aktieägaren Niclas Holmgrens förslag inför extra bolagsstämman den 8 september 2023

STOCKHOLM den 28 augusti 2023. OncoZenge AB (publ) (”OncoZenge” eller ”Bolaget”) har på begäran av aktieägaren Niclas Holmgren, som innehar mer än tio procent av aktierna och rösterna i Bolaget, sammankallat en extra bolagsstämma den 8 september 2023 för val av ny styrelse. Niclas Holmgren har nu återkommit med sina förslag enligt följande.

Aktieägaren Niclas Holmgren lämnar följande förslag inför extra bolagsstämman:

Punkt 7: Styrelsen ska, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, bestå av tre styrelseledamöter, utan suppleanter.

Punk 8: Omval av Niclas Holmgren som styrelseledamot och nyval av Christoph Nowak och Daniel Ehrenstråhle som styrelseledamöter, samtliga för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Daniel Ehrenstråhle föreslås som styrelseordförande.

Nedan följer en närmare beskrivning av de två styrelseledamöter som föreslås för nyval.

Christoph Nowak, född 1986

Christoph Nowak är PhD i molekylär epidemiologi från Uppsala universitet, har en läkarexamen från University of Oxford (UK) och är diplomerad psykolog (Diplom-Psychologe) från Braunschweigs tekniska universitet (Tyskland).

Tidigare erfarenhet inkluderar Assistant professor vid Karolinska Institutet och läkare vid Raigmore Hospital i Inverness (Skottland). Chris är författare av >60 vetenskapliga artiklar publicerade i referentgranskade tidskrifter varav över 20 som huvudförfattare.

Väsentliga uppdrag i andra bolag:

Chief Medical and Business Officer, Diamyd Medical AB

Chief Medical Officer, Melius Pharma AB.

Christoph Nowak är oberoende i förhållande till såväl Bolaget och bolagsledningen som större ägare i Bolaget.

Christoph Nowak innehar inga aktier eller andra finansiella instrument i Bolaget.

Daniel Ehrenstråhle, född 1974

Daniel Ehrenstråhle har många års erfarenhet som executive, konsult och advisor inom flertal industrier. Gemensamt för flertalet roller är breda ansvar för strategi, transaktioner och M&A (köp och säljsida), portfolio management, governance och go-to-market i en internationell miljö. Innan sina 6 år i ledningsgruppen för globala affärsenheter på Ericsson arbetade Daniel 7 år på McKinsey, och innan det 3 år på ZS Associates i Paris med fokus på pharma.

Daniel Ehrenstråhle är oberoende i förhållande till såväl Bolaget och bolagsledningen som större ägare i Bolaget. 

Daniel Ehrenstråhle innehar inga aktier eller andra finansiella instrument i Bolaget.

Punkt 9: Niclas Holmgren ska inte erhålla något styrelsearvode. Niclas Holmgren återkommer på extra bolagsstämman med förslag avseende styrelsearvode till övriga föreslagna styrelseledamöter.

Om OncoZenge, www.oncozenge.se

OncoZenge är ett svenskt läkemedelsbolag som utvecklar en ny behandling för smärtlindring hos patienter som lider av

oral smärta orsakad av oral mukosit. Bolagets produktkandidat BupiZenge® har i fas 2-patientstudier uppvisat signifikant

bättre smärtlindring jämfört med dagens standardterapi. OncoZenge har huvudkontor i Stockholm och bolagets aktie är

noterad på Nasdaq First North Growth Market (OMX: ONCOZ)

Certified Adviser

OncoZenges Certified Adviser är Erik Penser Bank AB. Kontaktuppgifter: Erik Penser Bank AB, Box 7405, 103 91 Stockholm, tel: +46 (0)8-463 80 00, e-mail: certifiedadviser@penser.se.

För mer information, vänligen kontakta: Niclas Holmgren, styrelseledamot OncoZenge, telefon: +46704225384 e-mail: niclas.holmgren@oncozenge.se.

Om denna information

Informationen lämnades för offentliggörande den 28 augusti 2023 klockan 12:00 CEST genom kontaktpersonen ovan.