Regulatoriska pressmeddelanden

2022-06-08

OncoZenge årsredovisning för räkenskapsåret 2021 offentliggjord

OncoZenge AB (OMX: ONCOZ) årsredovisning för 2020 har offentliggjorts och finns tillgänglig på www.oncozenge.se

Läs hela

2022-05-31

Kallelse till årsstämma i OncoZenge AB (publ)

Aktieägarna i OncoZenge AB (publ), org.nr 559261-9968 (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma den 30 juni 2022.

Läs hela

2022-05-17

OncoZenge AB delårsrapport jan-mar 2022

UTVECKLINGSPROGRAMMET FÖLJDE PLAN UNDER FÖRSTA KVARTALET, MED VÄSENTLIGA FÖRÄNDRINGAR EFTER PERIODENS UTGÅNG

Läs hela

2022-04-22

OncoZenge påbörjar omformulering av BupiZenge[®], inleder process för att bredda bolagets verksamhet och senarelägger årsstämman

OncoZenge AB (OMX: ONCOZ) meddelar att bolaget inleder arbete med att omformulera produktkandidaten BupiZenge[®]. Styrelsen har även i samråd med bolagets huvudägare beslutat att göra en strategisk översyn med målsättning att inkorporera kompletterande verksamhet till OncoZenge. Med anledning av detta har styrelsen beslutat att senarelägga datumet för årsstämman från den 23 maj till den 30 juni 2022.

Läs hela

2022-04-12

OncoZenge avbryter den planerade patientstudien med BupiZenge®

OncoZenge AB (OMX: ONCOZ) har beslutat att avbryta den farmakokinetiska patientstudien med BupiZenge[®] som bolaget avsett att starta under första halvåret. Orsaken är att ny information och data sammantaget gör att den nuvarande kliniska utvecklingsplanen med befintlig produktformulering bedöms utgöra en potentiell patientsäkerhetsrisk. Bolaget kommer nu att utarbeta en uppdaterad plan för projektets och bolagets möjliga vägar framåt.

Läs hela

2022-02-15

OncoZenge AB bokslutskommuniké 2021

PLANERING AV DET FINALA UTVECKLINGSPROGRAMMET FORTLÖPER

Läs hela

2021-12-07

Kommuniké från extra bolagsstämma i OncoZenge den 7 december 2021

STOCKHOLM den 7 december 2021. Vid dagens extra bolagsstämma i OncoZenge AB (publ) (”OncoZenge” eller ”Bolaget”) beslutades i enlighet med styrelsens förslag om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram för Bolagets VD och vissa nyckelpersoner.

Läs hela

2021-11-22

Kallelse till extra bolagsstämma i OncoZenge AB (publ)

Aktieägarna i OncoZenge AB (publ) (org.nr 559261-9968) (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 7 december 2021.

Läs hela

2021-11-22

Paul de Potocki ny VD för OncoZenge

Styrelsen i OncoZenge AB (OMX: ONCOZ) har utsett Paul de Potocki som ny VD för OncoZenge med tillträde 22 november 2021. Paul förstärker teamet med sin mångåriga kommersialiserings- och affärsutvecklingserfarenhet samtidigt som avgående VD Pirkko Tamsen fortsätter att arbeta operativt i bolaget på deltid, bland annat med planering av den kommande registreringsgrundande fas-3 studien i Europa.  

Läs hela

2021-11-16

OncoZenge AB delårsrapport januari – september 2021 i sammandrag

PLANERING AV FAS III-STUDIEN PÅGÅR

Läs hela