Regulatoriska pressmeddelanden

2022-11-15

OncoZenge AB delårsrapport jan-sep 2022

FRAMSTEG MED OMFORMULERINGSARBETET, DETALJPLANERING AV NÄSTA KLINISKA STUDIE

Läs hela

2022-08-25

Goda resultat från OncoZenges toxicitets- och säkerhetsstudie för BupiZenge®

OncoZenge AB (OMX: ONCOZ) meddelar att bolagets toxstudie med bupivakain visar god säkerhetsmarginal för planerad dosering av BupiZenge[®] vid kontinuerlig behandling över sex veckor.

Läs hela

2022-08-16

OncoZenge AB delårsrapport jan-jun 2022

ARBETE MED ATT UTVECKLA EN NY FORMULERING AV BUPIZENGE[®] PÅGÅR

Läs hela

2022-06-30

Kommuniké från OncoZenges årsstämma den 30 juni 2022

STOCKHOLM den 30 juni 2022. OncoZenge AB (publ) (”OncoZenge” eller ”Bolaget”) höll idag årsstämma. Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens och valberedningens förslag enligt nedan.

Läs hela

2022-06-08

OncoZenge årsredovisning för räkenskapsåret 2021 offentliggjord

OncoZenge AB (OMX: ONCOZ) årsredovisning för 2020 har offentliggjorts och finns tillgänglig på www.oncozenge.se

Läs hela

2022-05-31

Kallelse till årsstämma i OncoZenge AB (publ)

Aktieägarna i OncoZenge AB (publ), org.nr 559261-9968 (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma den 30 juni 2022.

Läs hela

2022-05-17

OncoZenge AB delårsrapport jan-mar 2022

UTVECKLINGSPROGRAMMET FÖLJDE PLAN UNDER FÖRSTA KVARTALET, MED VÄSENTLIGA FÖRÄNDRINGAR EFTER PERIODENS UTGÅNG

Läs hela

2022-04-22

OncoZenge påbörjar omformulering av BupiZenge[®], inleder process för att bredda bolagets verksamhet och senarelägger årsstämman

OncoZenge AB (OMX: ONCOZ) meddelar att bolaget inleder arbete med att omformulera produktkandidaten BupiZenge[®]. Styrelsen har även i samråd med bolagets huvudägare beslutat att göra en strategisk översyn med målsättning att inkorporera kompletterande verksamhet till OncoZenge. Med anledning av detta har styrelsen beslutat att senarelägga datumet för årsstämman från den 23 maj till den 30 juni 2022.

Läs hela

2022-04-12

OncoZenge avbryter den planerade patientstudien med BupiZenge®

OncoZenge AB (OMX: ONCOZ) har beslutat att avbryta den farmakokinetiska patientstudien med BupiZenge[®] som bolaget avsett att starta under första halvåret. Orsaken är att ny information och data sammantaget gör att den nuvarande kliniska utvecklingsplanen med befintlig produktformulering bedöms utgöra en potentiell patientsäkerhetsrisk. Bolaget kommer nu att utarbeta en uppdaterad plan för projektets och bolagets möjliga vägar framåt.

Läs hela

2022-02-15

OncoZenge AB bokslutskommuniké 2021

PLANERING AV DET FINALA UTVECKLINGSPROGRAMMET FORTLÖPER

Läs hela