Regulatoriska pressmeddelanden

2021-03-09

OncoZenges företrädesemission kraftigt övertecknad och inga emissionsgarantier har utnyttjats

Styrelsen för OncoZenge AB (publ) (”OncoZenge” eller ”Bolaget”) offentliggör idag utfallet i den nyemission av aktier med företrädesrätt för OncoZenges aktieägare (”Företrädesemissionen”) som beslutades av styrelsen den 29 januari 2021 med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämman den 21 januari 2021. Utfallet visar att totalt 5 349 884 aktier, motsvarande cirka 91 procent av Företrädesemissionen, tecknades med stöd av teckningsrätter. Därtill tecknades totalt 10 491 238 aktier, motsvarande cirka 179 procent av Företrädesemissionen, utan stöd av teckningsrätter. Företrädesemissionen är således övertecknad med cirka 170 procent och inga emissionsgarantier har behövt utnyttjas. OncoZenge tillförs därmed cirka 60 MSEK inom ramen för Företrädesemissionen före avdrag för emissionskostnader.

Läs hela