Bolagsstämma

BOLAGSSTÄMMA

Aktieägarnas rätt att besluta i bolagets angelägenheter utövas vid bolagsstämman. Årsstämman skall hållas inom sex månader från räkenskapsårets slut och hålls normalt i början på maj. På årsstämman behandlas en rad centrala frågor, som fastställande av bolagets resultat- och balansräkning för det gångna året, utdelning, val av styrelse och revisor, ansvarsfrihet åt styrelsen, ersättning till styrelse och revisor mm.

Årsstämma 2021
Årsstämma för OncoZenge hölls tisdagen den 25 maj 2021. I syfte att motverka spridning av coronaviruset (COVID-19) genomfördes årsstämman utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående. före stämman hade Aktieägarna möjlighet att utöva sin rösträtt per post.