2020-12-11

OncoZenge tar in 10 MSEK inför avknoppning och särnotering

OncoZenge AB (publ) (”OncoZenge”), Moberg Pharma AB (publ):s dotterbolag, har idag beslutat om en riktad aktieemission i enlighet med pressmeddelandet från den 16 november 2020 (den ”Riktade Emissionen”). Den riktade emissionen om 10 MSEK är det första steget i den säkerställda finansieringen i OncoZenge om totalt 70 MSEK. Emissionen genomförs för att säkra OncoZenges initiala rörelsekapitalbehov inför noteringen på Nasdaq First North Growth Market, vilket planeras ske under det första kvartalet 2021.

Läs hela

2020-12-11

Moberg Pharma erhåller positivt besked från Skatteverket avseende Lex Asea-utdelningen av aktierna i OncoZenge

STOCKHOLM, den 30 november 2020 – Moberg Pharma AB (publ) (”Moberg Pharma” eller ”Bolaget”) har erhållit besked att Skatteverket delar Bolagets bedömning att Bolagets föreslagna utdelning av aktierna i OncoZenge uppfyller kraven för en Lex Asea-utdelning enligt 42 kap 16 § inkomstskattelagen, vilket innebär att utdelningen inte ska beskattas hos Bolagets aktieägare.

Läs hela

2020-12-11

Moberg Pharma bjuder in till marknadsuppdatering 25 november

STOCKHOLM, den 23 november 2020 – Den 25 november 2020 klockan 12.00 (CET) inbjuds investerare, analytiker och journalister till att delta vid en digital företagspresentation.  Moberg Pharma offentliggjorde nyligen avsikten att dela ut dotterbolaget OncoZenge genom en Lex ASEA-utdelning för att sedan notera bolaget på Nasdaq First North Growth Market, samt säkerställde finansiering både för OncoZenge och Moberg Pharma.

Läs hela

2020-12-11

OncoZenge säkerställer finansiering om ca 70 MSEK inför avknoppning och särnotering

 Moberg Pharmas dotterbolag OncoZenge har erhållit bindande åtaganden avseende en riktad emission av aktier om 10 MSEK samt en fullt säkerställd företrädesemission av aktier om ca 60 MSEK. Investerarna, som inkluderar John Fällström, Linc AB och Moberg Pharmas största aktieägare Östersjöstiftelsen, tecknar aktier i den riktade emissionen och har förbundit sig att teckna sina andelar samt garantera resterande del av företrädesemissionen i OncoZenge.

Läs hela