Företrädesemission 2021

OncoZenge AB meddelade den 16 november 2020 att bolaget säkerställt finansiering om totalt cirka 70 MSEK inför särnotering på Nasdaq First North Growth Market, med första dag för handel den 12 februari 2021.

Notering på Nasdaq First North Growth Market
OncoZenge handlas, sedan 12 februari 2021 på Nasdaq First North Growth Market, under kortnamn ”ONCOZ” med ISIN:  SE0015504097.

Villkor för Företrädesemissionen
Styrelsen i OncoZenge har den 29 januari 2021, med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma den 21 januari 2021, beslutat om de slutliga villkoren i Företrädesemissionen. Rätt att teckna aktier ska med företrädesrätt tillkomma de som på avstämningsdagen för Företrädesemissionen är registrerade som aktieägare i OncoZenge, varvid innehav av en (1) befintlig aktie i OncoZenge berättigar till en (1) teckningsrätt och en (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) ny aktie. Teckningskursen uppgår till 10,25 SEK per aktie, vilket innebär att OncoZenge tillförs cirka 60 MSEK före emissionskostnader inom ramen för Företrädesemissionen.

Avstämningsdag för rätt att delta i Företrädesemissionen är den 17 februari 2021. Teckningsperioden löper under perioden från och med den 19 februari 2021 till och med den 5 mars 2021. Sista dag för handel i OncoZenges aktie inklusive rätt att delta i Företrädesemissionen är den 15 februari 2021. Handel med teckningsrätter sker på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 19 februari 2021 till och med den 2 mars 2021. Teckningsrätter som inte utnyttjas under teckningsperioden blir ogiltiga och förlorar sitt värde.

Om inte samtliga aktier tecknas med stöd av teckningsrätter ska tilldelning av resterande aktier inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp ske: i första hand till de som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter (oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte) och som anmält intresse för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en av de som anmält intresse att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter utnyttjat för teckning av aktier; i andra hand till annan som endast anmält sig för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal aktier som tecknaren totalt anmält sig för teckning av; och i tredje hand till de som har lämnat emissionsgarantier avseende teckning av aktier, i proportion till sådana garantiåtaganden. I den mån tilldelning i något led enligt ovan inte kan ske pro rata ska tilldelning ske genom lottning.

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden
I samband med Företrädesemissionen har befintliga aktieägare i OncoZenge, bland annat Östersjöstiftelsen, Linc AB och John Fällström, ingått teckningsförbindelser och garantiåtaganden om totalt cirka 60 MSEK, vilket innebär att Företrädesemissionen är fullt ut säkerställd. Därtill har samtliga medlemmar i styrelse och ledning för avsikt att delta i Företrädesemissionen. Ledande befattningshavare använder eventuella likvider från ej nyttjade teckningsrätter för att teckna ytterligare aktier i företrädesemissionen.

Prospekt
Fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesemissionen samt övrig information om OncoZenge och noteringen på Nasdaq First North Growth Market framgår av det prospekt som offentliggjorts den 8 februari 2021.

Förändring av aktiekapital och antal aktier samt utspädning
Företrädesemissionen innebär, vid full teckning, att aktiekapitalet ökar med cirka 650 736,18 SEK från cirka 650 736,18 SEK till cirka 1 301 472,37 SEK och antalet aktier med 5 856 622 aktier från 5 856 622 aktier till 11 713 244 aktier. Utspädningen för befintliga aktieägare som inte deltar i Företrädesemissionen kommer därmed uppgå till 50 procent.

Tidplan för Företrädesemissionen och noteringen på Nasdaq First North Growth Market

8 februari 2021                             Offentliggörande av prospekt
12 februari 2021                           Första dag för handel på Nasdaq First North Growth Market
15 februari 2021                          Sista handelsdag i OncoZenge med rätt att erhålla teckningsrätter
16 februari 2021                          Första handelsdag i OncoZenge utan rätt att erhålla teckningsrätter
17 februari 2021                          Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen
19 februari – 5 mars 2021           Teckningsperiod
19 februari – 2 mars 2021           Handel i teckningsrätter
9 mars 2021                               Beräknad dag för offentliggörande av utfallet i Företrädesemissionen

Q&A

1. När sker företrädesemissionen i OncoZenge?

Avstämningsdag för deltagande i företrädesemissionen i OncoZenge är den 17 februari. Teckningstiden i företrädesemissionen löper sedan under perioden 19 februari – 5 mars.

2. Vilka är villkoren i företrädesemissionen i OncoZenge?

Rätt att teckna aktier ska med företrädesrätt tillkomma de som på avstämningsdagen för Företrädesemissionen är registrerade som aktieägare i OncoZenge, varvid innehav av en (1) befintlig aktie i OncoZenge berättigar till en (1) teckningsrätt och en (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) ny aktie. Teckningskursen uppgår till 10,25 SEK per aktie

3. Hur deltar jag i företrädesemissionen i OncoZenge?

Aktieägare som är direktregistrerade på avstämningsdagen den 17 februari får automatiskt hemskickat en förtryck emissionsredovisning med en vidhängande inbetalningsavi.

Aktieägare vars innehav av aktier är förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare erhåller ingen emissionsredovisning. Teckning och betalning ska ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare. Observera att förfarandet vid ej utnyttjade teckningsrätter kan variera beroende på förvaltare och i vissa fall sker automatisk försäljning av teckningsrätter i det fall förvaltaren inte kontaktas i god tid före teckningsperiodens slut. För mer information om respektive förvaltares rutiner för teckning med eller utan stöd av teckningsrätter bör förvaltaren kontaktas i god tid före teckningsperiodens utgång.

4. Vad är den totala utspädningseffekten?

För aktieägare som inte deltar i företrädesemissionen i OncoZenge uppstår en utspädningseffekt om högst cirka 50 procent vid fullteckning i företrädesemissionen.  Aktieägarna har dock möjlighet att delvis kompensera sig ekonomiskt för denna utspädning genom att sälja sina rätter.